Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Οργανισμός του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

Αποστολή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) είναι η δημιουργία ενός πρότυπου, αποτελεσματικού και βιώσιμου μοντέλου κοινωνικής ασφάλισης, με γνώμονα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας θέτοντας ίσους κανόνες για όλους
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 8/2019ΦΕΚ Τεύχος Α 8/23.01.2019
Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)

ΜΕΡΟΣ Α
Αποστολή-Οργανωτική Δομή-Αρμοδιότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 1
Αποστολή

Αποστολή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) είναι η δημιουργία ενός πρότυπου, αποτελεσματικού και βιώσιμου μοντέλου κοινωνικής ασφάλισης, με γνώμονα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας θέτοντας ίσους κανόνες για όλους

Για την επίτευξη των παραπάνω ο ΕΦΚΑ προωθεί:

1. Την προστασία των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, την εξάλειψη της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

2. Τη χορήγηση κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου καθώς και των λοιπών παροχών που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία.

3. Την προσφορά ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών.

Άρθρο 2
Διάρθρωση Υπηρεσιών

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) διαρθρώνεται ως εξής:

1. α. Διεύθυνση Διοίκησης
β. Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων
γ. Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων
δ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων

2. α. Γενική Διεύθυνση Εισφορών
β. Γενική Διεύθυνση Ελέγχων
γ. Γενική Διεύθυνση Συντάξεων
δ. Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας
ε. Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας
στ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
ζ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
η. Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
θ. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης
ι. Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)

3. Οι οργανικές μονάδες των παρ. 1 και 2 υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του ΕΦΚΑ.

4. Επίσης στον ΕΦΚΑ λειτουργούν:

α. Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις κείμενες περί ΝΣΚ διατάξεις.

β. Γραφείο Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου