Παράταση αδειών εργασίας του προσωπικού ασφαλείας (σεκιούριτι)

Παράταση αδειών εργασίας του προσωπικού ασφαλείας (σεκιούριτι)

Παράταση ισχύος αδειών εργασίας του προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ)

Αριθμ. 1016/109/248-α – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1748/07.05.2020
Παράταση ισχύος αδειών εργασίας τύπου Α’ και Β’ του προσωπικού ασφαλείας των Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1

Η ισχύς των αδειών εργασίας προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) κατηγορίας Α’ ή Β’ που εκδόθηκαν σύμφωνα με την 1016/109/149-α’/08-09-2009 υπουργική απόφαση και οι οποίες λήγουν μετά την 17-04-2020,  παρατείνεται έως την 16-07-2020.

Άρθρο 2

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.