Πως γίνεται καταγγελία για ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο

Πως γίνεται η καταγγελία από τους καταναλωτές ενώπιον της ΡΑΕ για το ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο

 

Νόμος 4986/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 204/28.10.2022
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Άρθρο 16
Καταγγελία ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 34 ν. 4001/2011
(παρ. 2 άρθρου 60 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

Η προθεσμία του δευτέρου και του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί λήψης απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), μειώνεται από τρείς (3) σε δύο (2) μήνες και το άρθρο 34 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 34
Καταγγελία ενώπιον της ΡΑΕ

1. Όποιος έχει έννομο συμφέρον δικαιούται να υποβάλει ενώπιον της ΡΑΕ καταγγελία κατά των κυρίων και των διαχειριστών των Συστημάτων και των Δικτύων Διανομής Ενέργειας, καθώς και κατά των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, για παράβαση των υποχρεώσεών τους που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του ή της άδειας που τους έχει χορηγηθεί. Επί της καταγγελίας αποφασίζει η ΡΑΕ εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται για δύο (2) ακόμη μήνες με αιτιολογημένη πράξη της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται πριν λήξει η αρχική προθεσμία, εφόσον η παράταση είναι αναγκαία για τη συγκέντρωση πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη της σχετικής απόφασης. Περαιτέρω παράταση της προθεσμίας επιτρέπεται μόνον κατόπιν συναίνεσης του προσώπου που υπέβαλε την καταγγελία.

2. Η απόφαση της ΡΑΕ προσβάλλεται δικαστικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33.»

 
 

Άρθρο 17
Διοικητικές κυρώσεις – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 36 ν. 4001/2011
(περ. β’ παρ. 1 άρθρου 59 Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944)

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), περί διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), προστίθενται νέες υποχρεώσεις που στοιχειοθετούν τις σχετικές παραβιάσεις, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται μετά από ακρόαση των ενδιαφερομένων, επιβάλλονται στους κυρίους και τους διαχειριστές των Συστημάτων και των Δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και στις επιχειρήσεις που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, εφόσον παραβιάζουν τις υποχρεώσεις που υπέχουν από την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, «σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την τροποποίηση της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ» (L 158), τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019, «σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας» (L 158), τους κώδικες δικτύου και τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 59, 60 και 61 του ως άνω Κανονισμού, και από τη λοιπή ενωσιακή νομοθεσία, μεταξύ άλλων, όσον αφορά διασυνοριακά θέματα, και τις αποφάσεις του Οργανισμού για τη Συνεργασία Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΟΣΡΑΕ), τις διατάξεις του παρόντος νόμου και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του ή τους όρους των αδειών που τους έχουν χορηγηθεί, πρόστιμα ύψους έως δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου κύκλου εργασιών τους. Το ύψος του προστίμου είναι ανάλογο με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.»

 

Σχετικά: Σύγκριση τιμών ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης