Πότε λήγουν τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια για το 2021

Πότε λήγουν τα μαθήματα σε Γυμνάσια και Λύκεια για το 2021

Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2020-2021 για Γυμνάσια και Λύκεια

 

Αριθμ. 57891/ΓΔ4 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2145/24.05.2021
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 48293/ΓΔ4/27-4-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-2021» (Β’ 1767).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 48293/ΓΔ4/27-4-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-2021» (Β’ 1767), η οποία αντικαθίσταται ως εξής:

«Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020-2021 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 11 Ιουνίου 2021, ημέρα Παρασκευή.

Για τη Γ’ τάξη των ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2020 – 2021 ορίζεται η 2 Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη»

Αριθμ. 48293/ΓΔ4 – ΦΕΚ Τεύχος B 1767/29.04.2021
Λήξη μαθημάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2020-2021