Πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για επαγγελματική κατάρτιση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει διάφορες δυνατότητες πρακτικής άσκησης στους κόλπους της Γενικής Γραμματείας του, προκειμένου να προσφέρει ευκαιρίες για επαγγελματική κατάρτιση και για γνωριμία με το ίδιο και έργο του.

Πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου – γενικός τομέας ή τομέας δημοσιογραφίας (Υποτροφίες Schuman)
Η πρακτική άσκηση για πτυχιούχους πανεπιστημίου έχει ως σκοπό τη συμπλήρωση των γνώσεων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και την εξοικείωση τους με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Οι περίοδοι άσκησης καλύπτουν τους ακόλουθους τομείς:
υποτροφίες Robert Schuman, γενικός τομέας
υποτροφίες Robert Schuman, τομέας δημοσιογραφίας.

Πρακτικές ασκήσεις κατάρτισης
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει στους υποψηφίους που έχουν λάβει τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υποψηφιότητας), ο οποίος αντιστοιχεί στο επίπεδο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, ή που έχουν παρακολουθήσει ανώτερες ή τεχνικές σπουδές ισότιμες με το επίπεδο αυτό, τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτικές ασκήσεις κατάρτισης. Αυτές αφορούν κατά προτεραιότητα τους νέους που υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους, υπό τον όρο ότι έχουν φτάσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την πρώτη ημέρα της πρακτικής τους άσκησης..
Η διάρκεια των περιόδων πρακτικής άσκησης κατάρτισης είναι από ένας έως τέσσερις μήνες, με δυνατότητα παρέκκλισης.

Πρόγραμμα περιόδων πρακτικής άσκησης για άτομα με αναπηρίες
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προάγει την ισότητα ευκαιριών και ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων από γυναίκες και άνδρες με αναπηρίες για όλα τα προγράμματα πρακτικής άσκησης που προσφέρει.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει αμειβόμενες περιόδους πρακτικής άσκησης σε άτομα με αναπηρίες, ως μέτρο θετικής δράσης που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες στον χώρο εργασίας.
Αυτές οι περίοδοι πρακτικής άσκησης απευθύνονται τόσο σε αποφοίτους πανεπιστημίων ή εξομοιούμενων σχολών, όσο και σε άτομα των οποίων οι τίτλοι σπουδών είναι κατώτεροι του πανεπιστημιακού επιπέδου. (Το άρθρο 22 των Εσωτερικών Διατάξεων σχετικά με τις Περιόδους Πρακτικής Άσκησης και τις Επισκέψεις Μελέτης στη Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αφορά τα ακαδημαϊκά προσόντα που απαιτούνται για αποδοχή σε αμειβόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης, δεν εφαρμόζεται σε αυτό το πρόγραμμα.)
Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει σε ορισμένα άτομα με αναπηρία μια εποικοδομητική και χρήσιμη εργασιακή εμπειρία και μια ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Αυτές οι περίοδοι πρακτικής άσκησης διαρκούν πέντε μήνες χωρίς δυνατότητα παράτασης. Επισημαίνεται ότι οι περίοδοι άσκησης δεν παρέχουν στους ασκούμενος δικαίωμα για μελλοντική πρόσληψη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Οι υπάλληλοι προσλαμβάνονται κατόπιν διαγωνισμών που οργανώνονται από την EPSO• Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι απασχολούνται βάσει των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύει η EPSO.1 ΟκτωβρίουΠρακτική άσκηση στην μετάφραση για πτυχιούχους πανεπιστημίου
Οι περίοδοι πρακτικής άσκησης προορίζονται αποκλειστικά για πτυχιούχους πανεπιστημίων ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Σκοπός τους είναι να δώσουν τη δυνατότητα στους ασκούμενους να συμπληρώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να εξοικειωθούν με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Περίοδοι πρακτικής άσκησης κατάρτισης στη μετάφραση
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσφέρει στους υποψηφίους που, πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης υποψηφιότητας, έχουν λάβει τίτλο σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αντιστοιχεί στο επίπεδο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, ή που έχουν παρακολουθήσει ανώτερες ή τεχνικές σπουδές ισότιμες με το επίπεδο αυτό, τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση. Αυτές οι περίοδοι πρακτικής άσκησης προορίζονται συγκεκριμένα για υποψηφίους που υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο πλαίσιο των σπουδών τους, υπό τον όρο ότι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την πρώτη ημέρα της πρακτικής τους άσκησης.

Διερμηνείς συνεδρίων
Η Διεύθυνση Διερμηνείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν παρέχει βασική εκπαίδευση σε γλωσσομαθείς που επιθυμούν να ειδικευθούν στη διερμηνεία συνεδρίων, καθώς σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στις εθνικές αρχές των κρατών μελών.
Εάν κατέχετε ήδη τίτλο σπουδών στη διερμηνεία συνεδρίων και ο συνδυασμός των γλωσσών σας είναι χρήσιμος για το ΕΚ, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις διαπίστευσης ή σε ανοικτό διαγωνισμό (βλ. Διερμηνεία για την Ευρώπη).
Άλλες δυνατότητες
Εάν σας ενδιαφέρει να γίνετε διερμηνέας συνεδρίων, αλλά δεν διαθέτετε ακόμη τα ανάλογα προσόντα, αρκετά πανεπιστήμια στην Ευρώπη προσφέρουν προγράμματα μαθημάτων που οδηγούν στην απόκτηση τίτλου σπουδών στη μετάφραση και τη διερμηνεία. Για κατάλογο των πανεπιστημίων που προσφέρουν προγράμματα μαθημάτων πλήρους απασχόλησης, επισκεφτείτε αυτόν τον σύνδεσμο.
Συνεπώς, εάν διαθέτετε ήδη πτυχίο σε οποιοδήποτε αντικείμενο, αλλά επιθυμείτε να εκπαιδευτείτε και ως διερμηνέας συνεδρίων, ίσως να σας ενδιαφέρει να μάθετε ότι αυτό το «Ευρωπαϊκό μάστερ» προσφέρεται σε αρκετά ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Δείτε λεπτομέρειες στον παρακάτω σύνδεσμο

Η πρακτική άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (europarl.europa.eu)