Προκήρυξη διαγωνισμού για τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, με κατατακτήριες εξετάσεις.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Οι υποψήφιοι που έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του Κεφαλαίου B’ της παρούσας προκήρυξης και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα αυτού, εκτυπώνουν, από το σχετικό υπερσύνδεσμο (link) στη δημοσίευση της προκήρυξης, την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση στις δύο όψεις ενός φύλλου Α4 (μπρος-πίσω) και την υποβάλλουν με τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά μόνο αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένα* από αυτούς πρόσωπα από την Τρίτη 06/06/2023 έως και τη Δευτέρα 12/06/2023 (μη συμπεριλαμβανομένου του σαββατοκύριακου) και από Ω/08:00΄ έως 14:00’ στην Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών, [Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος (ισόγειο), κτιριακές εγκαταστάσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Λεωφόρος Κηφισίας 37-39, Μαρούσι Αττικής, ΤΚ:15123].

Στην ανωτέρω Επιτροπή γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων των υποψηφίων, κατατίθενται τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά του Κεφαλαίου Γ’ της παρούσης και χορηγείται το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις.

*Στην περίπτωση κατάθεσης δικαιολογητικών από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο θα πρέπει να έχει μαζί του και να καταθέσει τη νόμιμη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Υπηρεσία ή Αρχή, καθώς και φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής του Ταυτότητας, μαζί με τα δικαιολογητικά του υποψηφίου.

Εκτυπώσιμο έντυπο Εξουσιοδότησης επισυνάπτεται στη δημοσίευση της παρούσας. Γίνεται δεκτή εξουσιοδότηση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης gov.gr.

2. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και δικαιολογητικά που αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής δικαιολογητικών (πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια) ή κατατίθεται εκπρόθεσμα ή σε περίπτωση που δεν κατατεθεί εμπροθέσμως κάποιο εκ των απαιτούμενων δικαιολογητικών της παρούσας προκήρυξης δεν γίνεται δεκτή, θεωρείται ως ουδέποτε υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για το διαγωνισμό. Η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει αποκλεισμό από το διαγωνισμό και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

3. Σε περίπτωση επιστροφής των δικαιολογητικών από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή και ύπαρξης αμφισβήτησης επί της ηλικίας ή της κατηγορίας/πτυχίου, ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να μεταβεί αποκλειστικά και μόνο αυτοπροσώπως, από την Τρίτη 13/06/2023 έως και την Τετάρτη 14/06/2023 και από Ω/08:00΄ έως 14:00΄ στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παραλαβής Δικαιολογητικών που λειτουργεί ομοίως στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος (ισόγειο), Λεωφόρος Κηφισίας 37-39, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 15123. Ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά με το φωτοαντίγραφο της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης στην οποία έχει ενσωματωθεί βεβαίωση ελέγχου και επέχει θέση πρακτικού επιστροφής των δικαιολογητικών. Η ανωτέρω Επιτροπή επιλύει σε δεύτερο και τελικό βαθμό τη σχετική διαφορά αποφαινόμενη με πράξη της οριστικώς επί της αμφισβητήσεως.

4. Ο υποψήφιος φροντίζει να γνωρίζει τον αριθμό της αίτησης για τη συμμετοχή του στον τρέχοντα διαγωνισμό, προκειμένου να παρακολουθεί τους πίνακες που προβλέπεται να δημοσιευθούν κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr.

5. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής των δικαιολογητικών, συντάσσονται πίνακες υποψηφίων που πληρούν ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού πριν τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις (ΠΚΕ). Οι πίνακες αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.fireservice.gr, για τους οποίους οι υποψήφιοι ενημερώνονται με δική τους ευθύνη.

6. Επισημαίνεται ότι δικαιολογητικά των εισακτέων του διαγωνισμού θα ελεγχθούν αυτεπάγγελτα από την Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων/ΑΠΣ για τη γνησιότητα – εγκυρότητα αυτών

 

Η προκήρυξη

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση σε εκτυπώσιμη μορφή

Εκτυπώσιμο έντυπο εξουσιοδότησης