Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στην ΑΣΠΑΙΤΕ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) που εδρεύει στο ΜαρούσιΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ» Τ.Κ. 14121 Ν. Ηράκλειο Αττικής, απευθύνοντάς την στο Γενικό Πρωτόκολλο, υπόψιν κ Αντζουλάτου Νίκης (τηλ. επικοινωνίας: 210-2896734).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και συγκεκριμένα από Τρίτη 17.04.2018 έως και Πέμπτη 26.04.2018