Προσλήψεις στο δήμο Οιχαλίας

Προσλήψεις στο δήμο Οιχαλίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του «Οργανισμού Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού ∆ήμου Οιχαλίας» που εδρεύει στον Μελιγαλά, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμωνΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα ∆ιάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων

101 Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού ∆ήμου Οιχαλίας Μελιγαλάς Ν. Μεσσηνίας ∆Ε Βοηθός Βρεφονηπιοκόμος  1

102 Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού ∆ήμου Οιχαλίας Μελιγαλάς Ν. Μεσσηνίας ∆Ε ∆ιοικητικός Υπάλληλος 1

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ν.Π.∆.∆. «Οργανισμός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, Παιδείας και Αθλητισμού ∆ήμου Οιχαλίας», Πλατεία Αγ. Ιωάννου, Τ.Κ. 24002 – Μελιγαλάς, υπόψιν κας Χατζηναθαναήλ Νικολίτσας (τηλ. επικοινωνίας: 2724360343).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Οιχαλίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Το κείμενο της προκήρυξης