Προσλήψεις στον Δήμο Ικαρίας – 11 θέσεις εργασίας

Ο Δήμος Ικαρίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έντεκα (11) ατόμων, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, προς κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου

1  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

5  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ .

2  ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ.

3 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ικαρίας στον Άγιο Κήρυκο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) ημερών (υπολογιζομένης ημερολογιακά) , λόγω του κατεπείγοντος από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Ικαρίας (δηλ. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 7/7/2017)

Το κείμενο της προκήρυξης