Πρόσληψη 4 δικηγόρων με πάγια μηνιαία αντιμισθία στη ΡΑΕ

Πρόσληψη 4 δικηγόρων με πάγια μηνιαία αντιμισθία στη ΡΑΕ

Πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων δικηγόρων με έμμισθη εντολή με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας-Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄286/22.12.1999), καθώς και του Κώδικα Δικηγόρων (ν.4193/2013, ΦΕΚ Α’ 208/27-9-2013) όπως ισχύει.
Οι αποδοχές των δικηγόρων που θα προσληφθούν καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 και ασφαλίζονται στον οικείο ασφαλιστικό τους φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

ΚΑΤΑΝΟΜH ΘΕΣΕΩΝ

Η Αρχή προτίθεται να προσλάβει:

1. Τρεις (3) δικηγόρους με εξειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού ή/και στο ευρωπαϊκό δίκαιο ή/και στο δημόσιο δίκαιο ή/και στο δίκαιο ενέργειας, ή στο οικονομικό δίκαιο

2. Έναν (1) δικηγόρο με εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο ή στο αστικό δίκαιο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Πειραιώς 132, Αθήνα, Τ.Κ. 11854, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προσωπικού και Διοικητικής Υποστήριξης, υπόψη κας Ν. Βλαχοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210 3727400), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08.00 έως 15.00,

σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον ημερήσιο τύπο Αθηνών, και συγκεκριμένα στις εφημερίδες «Καθημερινή» και «Εφημερίδα των Συντακτών» (δημοσίευση την 1/10/2019)

Η προκήρυξη