Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στη Ναυτική Σχολή Πολέμου

Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στη Ναυτική Σχολή Πολέμου

Πρόσληψη με Επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Ναυτική Σχολή Πολέμου (ΝΣΠ) για το Εκπαιδευτικό Έτος 2019-2020
Πρόσληψη με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού (Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ)) με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και Ωριαίας Αντιμισθίας για την εκπαιδευτική περίοδο, από 31 Αυγούστου 2019 έως 31 Ιουλίου 2020

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι διδάσκοντες πρέπει να πληρούν τα παρακάτω γενικά προσόντα – προϋποθέσεις:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή (1) Να έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση και να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτηση της, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. (2) Να έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, χωρίς να είναι απαραίτητο να έχει παρέλθει έτος από την απόκτηση της, εφόσον μέχρι την απόκτηση της, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (ΕΕ). (3) Να είναι πολίτες των Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον γνωρίζουν την Ελληνική Γλώσσα σε βαθμό επαρκή (Β’ Επιπέδου) για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας, που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ή με το αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.

β. Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.

γ. Να μην διώκονται ή έχουν καταδικασθεί για τα ποινικά αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07).

δ. Να μην τελούν υπό απαγόρευση ή υπό δικαστική αντίληψη σύμφωνα με το άρθρο 24 σχετικού (στ).

ε. Οι άρρενες υποψήφιοι, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους υποχρεωτική στράτευση, γεγονός το οποίο το αποδεικνύουν με δική τους μέριμνα προσκομίζοντας αντίστοιχη βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους τους, επίσημα μεταφρασμένη.

στ. Να έχουν συμπληρώσει το 21° έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους την 31η Δεκεμβρίου του 2019.

ζ. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν με βάση την παρούσα προκήρυξη, που να πιστοποιείται από γνωματεύσεις παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου, σύμφωνα με άρθρο 7 Ν.4210/13 (ΦΕΚ 254 Α΄).

η. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και σε περίπτωση που ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή να κατέχουν και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (ή το ΔΙΚΑΤΣΑ).

θ. Σε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μην υπόκεινται στους περιορισμούς των Ν. 1256/82 και 1305/82, «Περί Πολυθεσίας». Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας και των Ανεξάρτητων Αρχών, οι οποίοι διορίστηκαν βάσει του Ν. 2190/94, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα πριν συμπληρωθεί πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους.

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όσο και κατά το χρόνο διορισμού.

Υποδείγματα αιτήσεων – υπευθύνων δηλώσεων θα βρίσκονται ανηρτημένα και διαθέσιμα στο διαδικτυακό τόπο του ΠΝ (www.hellenicnavy.gr).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται απευθείας στη ΝΣΠ (Ναυτικό Οχυρό Βοτανικού, Βοτανικός, Τ.Κ. 10447) με την κατάθεση αυτών αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή της Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Για τη Ναυτική Σχολή Πολέμου), Λεωφόρος Μεσογείων 229-231 (ΤΓΝ 1040), ΤΚ 15561, Χολαργός, Αθήνα, το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης που είναι η Τετάρτη 05 Ιουνίου 2019, η οποία θα αποδεικνύεται από την ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου, θα είναι θεωρημένα – αριθμημένα και θα καταγράφονται σε σχετικό πίνακα.

Μετά την ημερομηνία αυτή κανένα έγγραφο δε θα γίνεται δεκτό.

Πληροφορίες παρέχονται από τη Διεύθυνση Σπουδών της ΝΣΠ, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 10:00 – 13:00. Τηλέφωνα 210 – 3484362-166, 210 – 3484162 και email: [email protected]

Η προκήρυξη