Πρόσληψη καθηγητών με ωριαία αποζημίωση στη Σχολή Μηχανικού του ΓΕΣ

Πρόσληψη καθηγητών με ωριαία αποζημίωση στη Σχολή Μηχανικού του ΓΕΣ

Πλήρωση θέσεων καθηγητών και επιµελητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδηµαϊκού έτους 2018-2019, µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου και ωριαία αποζηµίωση

Η Σχολή Μηχανικού με έδρα το Λουτράκι Κορινθίας προκηρύσσει την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για τις ανάγκες εκπαίδευσης διδακτικού έτους 2018-2019Υποβολή Αιτήσεων

α. Η υποβολή των αιτήσεων µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, θα γίνεται προσωπικά από τους υποψηφίους στη Σχολή – KE, από την 29 Ιουνίου 2018 µέχρι και την 18 Ιουλίου 2018 (, στη διεύθυνση: «Σχολή Μηχανικού», Στρατόπεδο «Αντγου Παπαπαναγιώτου», οδός Σχολής Μηχανικού 1, Τ.Κ. 20300, ΛΟΥΤΡΑΚΙ.

β. Επίσης, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη, που θα αποστέλλονται µε συστηµένη επιστολή, µέσω κρατικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση:

«Σχολή Μηχανικού», «Στρατόπεδο Παπαπαναγιώτου», οδός Σχολής Μηχανικού 1, Τ.Κ. 20300, Λουτράκι – Ν. Κορινθίας και ηµεροµηνία κατάθεσης στο ταχυδροµείο 18 Ιουλίου 2018.

γ. Τονίζεται ότι, µετά την παραπάνω ηµεροµηνία δεν θα γίνεται δεκτή οποιαδήποτε αίτηση ή έγγραφο.

δ. Επικοινωνία – Πληροφορίες

Πληροφορίες και λεπτοµέρειες παρέχονται από την ηµέρα δηµοσίευσης της προκήρυξης µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης των αιτήσεων από τη Σχολή Μηχανικού, τις εργάσιµες ηµέρες από 08:00 έως 14:00 και στα τηλέφωνα 27440-65006,7 (εσωτ: 1133)

Το κείμενο της προκήρυξης