Πρόσληψη νομικού συμβούλου στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Πρόσληψη νομικού συμβούλου στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη ενός ειδικού συνεργάτη, για την παροχή νομικών συμβουλών και κάλυψης του Επιμελητηρίου σε θέματα Γ.Ε.ΜΗ. και ΥΜΣ, παροχή γνωμοδοτήσεων για επιμελητηριακά ζητήματα, έλεγχο εν γένει συμβάσεων και διαγωνισμών/ προκηρύξεων καθώς και αναπτυξιακών προγραμμάτων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ:

1) Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα καταχωρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και σύστασης νομικών προσώπων από την Υπηρεσία Μιας Στάσης του Επιμελητηρίου.

2) Παροχή γνωμοδοτήσεων για Επιμελητηριακά ζητήματα, έλεγχο εν γένει συμβάσεων και διαγωνισμών/προκηρύξεων καθώς και αναπτυξιακών προγραμμάτων, σχολιασμός και σύνταξη νομικών κειμένων, παρουσία στις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης του Επιμελητηρίου και όπου κατά καιρούς του ζητηθεί ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες.

3) Παροχή νομικών συμβουλών στα εγγεγραμμένα μέλη του ΒΕΘ στο πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων

Διαδικασία διαγωνισμού προθεσμίες

Προθεσμία, τόπος, χρόνος υποβολής αιτήσεων:

Οι αιτήσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, (τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 8:00:00-15:00) Αριστοτέλους 27 – 3ος όροφος ,Θεσσαλονίκη Σ.Κ. , υπόψιν κ. Γεωργίου Δεληχάτσιου (τηλ. επικοινωνίας: 2310241383).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται 29/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00

Η αίτηση συνοδεύεται με αναλυτικό βιογραφικό του υποψηφίου και με τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα και την εμπειρία.

Η προκήρυξη