Πρόσληψη προσωπικού φύλαξης στο Νοσοκομείο Παίδων

Πρόσληψη προσωπικού φύλαξης στο Νοσοκομείο Παίδων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Αθηνών «ΠΑΝ. KAI ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ» που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων
Το προσωπικό που θα επιλεγεί θα εργαστεί ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας στο Κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου (Θηβών και Λεβαδείας Γουδί, Αθήνα), στο Παράρτημα Μεσογείων (Λ. Μεσογείων 24, Αθήνα), στο Παράστημα Καλλιθέας (Λ. Συγγρού 290, Καλλιθέα), στο Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παίδων και Εφήβων (Κ.Κ.Ψ.Υ.Π.Ε.) (Γαρέφη 4 Ελληνορώσων, Αθήνα), στο Κ.Η. «ΕΘΜΑ» (Μαραθωνοδρόμων 91, Ψυχικό) και στο Κ.Η. «ΛΙΘΑΡΑΚΙ» (Σουλίου 62, Αγ. Παρασκευή).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π. και Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», Μεσογείων 24, Τ.Κ. 115 27, ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Γραμματείας (τηλ. επικοινωνίας: 213 2009810). Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στα τηλέφωνα: 213 2009824 – 9826 – 9827 (κα Κουκολόγου, κα Ρωμάνου, κα Κανάκη) .

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Γ.Ν.Π.Α. «Παν. και Αγλαΐας Κυριακού»), στα παραρτήματα αυτής, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Καλλιθέας, Ψυχικού και Αγ. Παρασκευής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Η προκήρυξη