Πρόσληψη προσωπικού φύλαξης στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Πρόσληψη προσωπικού φύλαξης στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης των Παραρτημάτων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, που εδρεύει στο νομό Ηρακλείου
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 9 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αίτηση για την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ1 / 2019

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης

Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου Τ.Κ.71 410 Ηράκλειο Κρήτης

(υπόψη κας Εργαζάκη Αλεξάνδρας τηλ. 2813413166)

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμό τους κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Η προκήρυξη