Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων

Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων

 

Αριθμ. 2648 –  ΦΕΚ τεύχος Β 1761/11.04.2022
Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 83Α του ν. 4600/2019 (Α’ 43).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός, αρμόδιες αρχές

1. Σκοπός της παρούσας είναι η εξειδίκευση των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων (Μητρώο) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 83Α του ν. 4600/2019.

Το Μητρώο αποτελεί υπομητρώο του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών της υπό στοιχεία οικ. 6677/23.10.2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 4792).

Οι σκοποί σύστασης και λειτουργίας του Μητρώου εμπίπτουν στους αναφερόμενους στην παρ. 1 του άρθρου 83Α του ν. 4600/2019. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκεται ειδικότερα η ηλεκτρονική καταγραφή των εμβολίων για όλα τα νοσήματα, με όλα τα δοσολογικά σχήματα που χορηγούνται μέχρι και την εφηβική ηλικία, βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού για Παιδιά και Εφήβους της υποπερ. iii) της περ. Α’) της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4675/2020 (Α’ 54). Τα ανωτέρω λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, την εύκολη πρόσβαση των φυσικών, θετών ή αναδόχων γονέων ή των ασκούντων την επιμέλεια στις πληροφορίες σχετικές με τον εμβολιασμό των παιδιών τους και την υπενθύμιση με ηλεκτρονικά μέσα των εμβολιασμών, καθώς και την άμεση πρόσβαση των θεραπόντων ιατρών των παιδιών και των εφήβων στο ιστορικό εμβολιασμού τους.

2. Αρμόδια για την τήρηση του Μητρώου, ως σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό την έννοια του στοιχείου (6) του άρθρου 4 του ΓΚΠΔ είναι, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

3. Αρμόδια για τον συντονισμό και την παρακολούθηση εν συνόλω της διαδικασίας σύστασης και λειτουργίας του Μητρώου, και δη τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων (Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ΗΔΙΚΑ Α.Ε. κ.ά.) είναι η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την υποπερ. iii) της περ. Α’) της παρ. 3 του άρθρου 4 του και του άρθρου 6 του ν. 4675/2020 (Α’ 54).

Άρθρο 2
Οι χρήστες του Μητρώου και τα δικαιώματά τους

1. Οι ρόλοι των χρηστών του συστήματος αρχειοθέτη-σης του Μητρώου, κατ’ αναλογία του άρθρου 3 της υπό στοιχεία οικ. 6677/23.10.2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β’ 4792) καθορίζονται ως εξής: (α) Διαχειριστές Εφαρμογής, (β) Θεράποντες Ιατροί, ήτοι για τα παιδιά έως 16 ετών Παιδίατροι και για τους εφήβους 16-18 ετών είτε Παιδίατροι είτε Γενικοί Ιατροί είτε Παθολόγοι και (γ) Χρήστες Στατιστικής Πληροφόρησης. Με βάση τους προαναφερόμενους ρόλους, οι χρήστες δικαιούνται πρόσβασης στο σύνολο ή σε μέρος των καταχωρημένων στο Μητρώο πληροφοριών.

2. Οι χρήστες διαπιστευμένοι ως «Διαχειριστές Εφαρμογής» έχουν πρόσβαση στο σύνολο των ασθενών και των παραμετρικών στοιχείων της εφαρμογής.

3. Οι χρήστες διαπιστευμένοι ως «Θεράποντες Ιατροί», έχουν πρόσβαση στις ακόλουθες κατηγορίες ασθενών: (α) ασθενείς, στους οποίους έχουν συνταγογραφήσει το εκάστοτε κρίσιμο εμβόλιο και τους οποίους έχουν, για το λόγο αυτό, εντάξει οι ίδιοι στο Μητρώο, (β) ασθενείς, στους οποίους άλλος θεράπων ιατρός έχει συνταγογραφήσει το εκάστοτε κρίσιμο εμβόλιο και στους οποίους αυτοί το διενεργούν και, για το λόγο αυτό, οφείλουν να προβούν σε καταχώριση στο Μητρώο και (γ) ασθενείς που είναι υπό την δική τους παρακολούθηση, είτε διενεργούν οι ίδιοι σε αυτούς το εκάστοτε εμβόλιο είτε όχι.

4. Οι χρήστες διαπιστευμένοι ως «Χρήστες Στατιστικής Πληροφόρησης» έχουν πρόσβαση μόνο στη στατιστική πληροφόρηση, δηλαδή σε στατιστικής φύσης συγκεντρωτικά στοιχεία από τα οποία δεν μπορούν πλέον να προσδιορισθούν τα υποκείμενα των δεδομένων. Δεν έχουν δικαίωμα προβολής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ασθενών, θα τους παρέχεται πρόσβαση μόνο σε ανωνυμοποιημένα ή ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα των ασθενών. Βάσει των καταχωρημένων στο μητρώο δεδομένων, οι χρήστες της κατηγορίας αυτής έχουν διαθέσιμη στατιστική πληροφόρηση για στοιχεία σχετικά με την κατανομή των ασθενών. Το σύνολο των στατιστικών στοιχείων παρέχονται συγκεντρωτικά, βάσει διαφόρων κριτηρίων και παραμέτρων (ανά εμβόλιο, ανά νόσο, ανά νομό, ανά πόλη, ανά ηλικιακή ομάδα κ.λπ.), στα οποία εμφανίζεται η κατανομή των ασθενών, χωρίς δυνατότητα άμεσης ή έμμεσης ταυτοποίησής τους.

Άρθρο 3
Πρόσβαση στα δεδομένα του Μητρώου από τους φυσικούς, θετούς ή αναδόχους γονείς ή τους ασκούντες την επιμέλεια των παιδιών και των εφήβων

1. Η πρόσβαση στα δεδομένα του Μητρώου Εμβολια-σμών παιδιών και εφήβων για τους φυσικούς, θετούς ή αναδόχους γονείς ή τους ασκούντες την επιμέλεια των παιδιών και των εφήβων πραγματοποιείται μέσω του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.) του παιδιού ή εφήβου, ή και μέσω της mobile εφαρμογής MyHealth.

2. Οι φυσικοί ή οι θετοί ή οι ανάδοχοι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια των παιδιών και των εφήβων ενημερώνονται για τον προγραμματισμό του εμβολιασμού τους σε προκαθορισμένο χρόνο που ορίζεται παραμετρικά από το σύστημα, πριν από τον επόμενο εμβολιασμό, είτε με λήψη μηνύματος στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) και με γραπτό μήνυμα (SMS) υπενθύμισης, όπως τα στοιχεία αυτά τα έχουν δηλωθεί στην άυλη συνταγογράφηση, είτε μέσω της mobile εφαρμογής MyHealth.

3. Οι φυσικοί ή θετοί ή ανάδοχοι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια των παιδιών και των εφήβων δύνανται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του Μητρώου, καθώς και να ενημερώνονται σχετικά με τον προγραμματισμό των εμβολιασμών, υπό την προϋπόθεση αποδεδειγμένης ύπαρξης της σχετικής ιδιότητάς τους, που τους συσχετίζει με τα παιδιά και τους εφήβους. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η έμμεση ασφάλιση σε αυτούς των παιδιών και των εφήβων τεκμηριώνει της ιδιότητας τους.

Άρθρο 4
Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Εκτελών Επεξεργασίας των δεδομένων που καταχωρίζονται στο Μητρώο

1. Ως υπεύθυνος επεξεργασίας του Μητρώου, ορίζεται το Υπουργείο Υγείας, το οποίο κατά τη σύσταση και τη λειτουργία του Μητρώου διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

2. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., για λογαριασμό του Υπουργείου Υγεί-ας, ορίζεται ως εκτελούσα την επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρίζεται στο Μητρώο, κατ’ εφαρμογή της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 9 και του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση των δεδομένων υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητά τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία του Μητρώου, τηρώντας τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές, που αυτή θέτει για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το άρθρο 5 του ΓΚΠΔ. Ως εκτελούσα την επεξεργασία, ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ.

3. Το σύνολο των δεδομένων προσωπικών ή μη που καταχωρίζονται στο Μητρώο συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

4. Για το σκοπό της λειτουργίας του το Μητρώο διαλειτουργεί με ασφάλεια με τα ακόλουθα πληροφορικά συστήματα:

(α) άμεσα με την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (ΗΣ) από την οποία αντλεί τα αναγκαία και πρόσφορα στοιχεία των ασθενών που έχουν ενταχθεί σχετικά με τη διενέργεια του εκάστοτε κρίσιμου εμβολίου,

(β) άμεσα με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ -ΕΜΑΕΣ, κατά την ένταξη ενός νέου ασθενή, από το οποίο αντλεί και επικαιροποιεί τα απαραίτητα δημογραφικά στοιχεία,

(γ)άμεσα με το σύστημα του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.), κατά τρόπο ώστε να ενημερώνει το ατομικό ιστορικό υγείας του λήπτη υπηρεσιών υγείας που είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων και να αντλεί πληροφορίες από το σχετικό ιστορικό, εφόσον αυτό απαιτείται για τους σκοπούς λειτουργίας του Μητρώου,

δ) έμμεσα, ήτοι μέσω του Α.Η.Φ.Υ, με το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, για την άντληση από την «ψηφιακή δήλωση γέννησης», των απαραίτητων στοιχείων με σκοπό τη δημιουργία εμβολιαστικού πλάνου στα νεογέννητα παιδιά.

5. Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, λαμβάνονται, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα εκ μέρους της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.:

α) Η πρόσβαση στα δεδομένα και η επεξεργασία τους επιτρέπεται μόνο με χρήση καταλλήλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό, το οποίο διαθέτει τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και υποχρεούται κατά τα ανωτέρω στην τήρηση όλων των προβλεπόμενων, κατά την κείμενη νομοθεσία, υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας και τήρησης απορρήτου, ανεξάρτητα από τον ειδικότερο νομικό χαρακτηρισμό της σχέσης εργασίας του με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
β) Οι διαβιβάσεις των δεδομένων πραγματοποιούνται με κρυπτογράφηση.
γ) Τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή επικαιροποιημένα αρχεία καταγραφής των ενεργειών που εκτελούνται σε προσωπικά δεδομένα. Στα αρχεία αυτά καταγράφονται το όνομα χρήστη και ο χρόνος συμβάντος, καθώς και οι ακόλουθες τουλάχιστον ενέργειες: εισαγωγή, πρόσβαση, εξαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων. Τηρούνται, επίσης, σε ηλεκτρονική μορφή αντίγραφα των προαναφερομένων αρχείων καταγραφής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον είκοσι (20) ετών.
δ) Ενημερώνεται και ευαισθητοποιείται συστηματικά το προσωπικό, το οποίο ασχολείται με τη συγκεκριμένη επεξεργασία, ανεξάρτητα από τον ειδικότερο νομικό χαρακτηρισμό της σχέσης εργασίας του με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Άρθρο 5
Προσδιορισμός των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο Μητρώο

1. Κάθε παιδί ή έφηβος, στον οποίο συνταγογραφείται εμβόλιο, εντάσσεται υποχρεωτικά από τον θεράποντα ιατρό που του το συνταγογραφεί, στο Μητρώο, για τους σκοπούς του άρθρου 1 της παρούσας. Η καταχώριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του παιδιού ή του εφήβου στο σύστημα αρχειοθέτησης του Μητρώου γίνεται σε πρότυπο ηλεκτρονικού εντύπου, το οποίο περιέχει τα εξής στοιχεία: i) δημογραφικά στοιχεία του παιδιού ή του εφήβου, ii) στοιχεία που αφορούν το χορηγούμενο εμβόλιο, ως σκεύασμα και ως τύπο (ιδίως, εμπορική ονομασία σκευάσματος, Barcode σκευάσματος, δραστική ουσία, αριθμός παρτίδας), iii) τον αριθμό της δόσης του εμβολιασμού που διενεργήθηκε (καταχωρείται π.χ. 1η, 2η κ.λπ. δόση εμβολιασμού), iv) τον ημερολογιακό προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος που υπολείπεται έως τη χορήγηση της επόμενης δόσης, αν προβλέπεται τέτοια, καθώς και v) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κριθεί αναγκαία και πρόσφορη σε σχέση με τον τύπο του εκάστοτε εμβολίου.

2. Η ένταξη παιδιού – εφήβου στο σύστημα αρχειοθέτησης του Μητρώου διενεργείται με τη δημιουργία καρτέλας ασθενούς από διαπιστευμένο χρήστη της κατηγορίας «Θεράποντες Ιατροί». Οι θεράποντες ιατροί, που είναι ήδη εγγεγραμμένοι ως χρήστες του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (Σ.Η.Σ.), ταυτοποιούνται κατά την είσοδο τους στο Μητρώο με τη χρήση των στοιχείων ταυτοποίησης με τα οποία ταυτοποιούνται και στο Σ.Η.Σ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3892/2010.

3. Στις περιπτώσεις που μπορεί να διενεργηθεί εμβόλιο χωρίς αυτό να έχει συνταγογραφηθεί, η ένταξη ασθενούς στο σύστημα αρχειοθέτησης του Μητρώου διενεργείται με τη δημιουργία καρτέλας ασθενούς από το διαπιστευμένο χρήστη της κατηγορίας «Θεράποντες Ιατροί».

4. Για την ένταξη ενός νέου ασθενή στο σύστημα αρχειοθέτησης του Μητρώου, ο διαπιστευμένος χρήστης της κατηγορίας «Θεράποντες Ιατροί» συμπληρώνει τον ΑΜΚΑ ή τον ΠΑΑΥΠΑ του ασθενή, με βάση τον οποίο αντλούνται τα στοιχεία του ασθενή από το σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.

5. Ακολούθως, δημιουργείται καρτέλα για τον ασθενή στο σύστημα αρχειοθέτησης του Μητρώου. Για την συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων του ασθενή θα υπάρχει σύνδεση με το σύστημα αρχειοθέτησης της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας.

6. Η πρόσβαση στις καρτέλες των ενταγμένων ασθενών πραγματοποιείται από τη επιλογή «Ευρετήριο ασθενών».

7. Στην καρτέλα κάθε ενταγμένου ασθενούς θα υπάρχουν διαθέσιμα τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: (α) Όνομα (β) Επώνυμο, (γ) ΑΜΚΑ ή, εφόσον δεν υφίσταται ΑΜΚΑ, ΠΑΑΥΠΑ, (δ) Ημερομηνία Γέννησης, (ε) Φύλο, (στ) Τηλέφωνο, (ζ) Email, (η) Διεύθυνση κατοικίας, καθώς επίσης και ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας γονέων ή ασκούντων την επιμέλεια.

8. Μετά από τη δημιουργία καρτέλας ασθενούς, ο διαπιστευμένος χρήστης της κατηγορίας «Θεράποντες Ιατροί» έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει τα αναγκαία και πρόσφορα στοιχεία του διενεργηθέντος εμβολιασμού.

9. Εφόσον ο διαπιστευμένος χρήστης της κατηγορίας «Θεράποντες Ιατροί» διενεργεί το εμβόλιο, το οποίο έχει συνταγογραφήσει άλλος χρήστης της κατηγορίας «Θεράποντες Ιατροί», ενημερώνει το Μητρώο ως προς τα αναγκαία και πρόσφορα στοιχεία που αφορούν τη διενέργεια του εμβολίου αυτού.

10. Δίνεται η δυνατότητα στον διαπιστευμένο χρήστη της κατηγορίας «Θεράποντες Ιατροί» να καταχωρίσει στο Μητρώο εμβολιασμό που έχει ήδη διενεργηθεί από άλλο θεράποντα ιατρό προκειμένου να καταχωρίζονται και παλαιότεροι διενεργηθέντες εμβολιασμοί για σκοπούς πληρότητας του εμβολιαστικού ιστορικού του ασθενούς.

11. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ασθενών, που εντάσσονται στο σύστημα αρχειοθέτησης του Μητρώου, τηρούνται ισοβίως και, περαιτέρω, για διάστημα είκοσι ετών από το θάνατο του ασθενούς. Οι πληροφορίες αυτές δύνανται, μετά το θάνατο του ασθενούς, να αποθηκεύονται επ’ αόριστον, με τη χρήση τεχνικών ψευδωνυμοποίησης ή/και κρυπτογράφησης, εφόσον θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς διαχείρισης υγειονομικών και κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών, που προσδιορίζονται στο στοιχείο (η) της παρ. 2 του άρθρου 9 του ΓΚΠΔ, καθώς, επίσης, και για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 89 του ΓΚΠΔ.

12. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν, ως προς τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα αρχειοθέτησης του Μητρώου, τα δικαιώματα εκείνα, που τους αναγνωρίζει ο ΓΚΠΔ και κάθε άλλη ρύθμιση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται σε ιατρικά αρχεία, και ισχύουν για το Σ.Η.Σ.

13. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρα-κτήρα, που έχουν καταχωριστεί στο σύστημα αρχειοθέτησης του Μητρώου, είναι τα ίδια τα υποκείμενα των δεδομένων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, για την άσκηση των εκ του νόμου αρμοδιοτήτων τους, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για το σκοπό της σύστασης και λειτουργίας του εν λόγω συστήματος αρχειοθέτησης, θεράποντες ιατροί και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών υγείας για το σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώον. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς ή, ενδεχομένως, άλλοι φορείς του δημοσίου ή διεθνείς οργανισμοί, κατά το λόγο της αρμοδιότητας τους, δύνανται να λαμβάνουν από το σύστημα αρχειοθέτησης του Μητρώου ψευδωνυμοποιημένες ή ανωνυμοποιημένες πληροφορίες, από τις οποίες δεν μπορεί να προκύψει άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση των ενδιαφερομένων υποκειμένων, για σκοπούς που καθιστούν την εν λόγω επεξεργασία (διαβίβαση) απαραίτητη για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και εποπτευόμενοι από το Υπουργείο Υγείας φορείς δύνανται, μόνο κατ’ εξαίρεση, να λαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από το σύστημα αρχειοθέτησης του Μητρώου, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά από διάταξη τυπικού νόμου. Πληροφορίες από το σύστημα αρχειοθέτησης του Μητρώου δύνανται να χορηγηθούν για σκοπούς αρχειοθέτησης για το δημόσιο συμφέρον ή για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 89 του ΓΚΠΔ και σχετικών εθνικών ρυθμίσεων, τηρουμένου ιδίως των όρων της ανωνυμοποίησης ή της ψευδωνυμοποίησης.

14. Οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν πλη-ροφορίες του Μητρώου στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας, για την πλήρωση της κύριας αποστολής τους, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή εθνικές ρυθμίσεις, δεν θεωρούνται ως αποδέκτες. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας.

Άρθρο 6
Διαχείριση και εποπτεία του Μητρώου

1. Η διαχείριση και η εποπτεία του Μητρώου Εμβολιασμών διενεργείται από το Αυτοτελές Τμήμα θεραπευτικών Πρωτοκόλλων και Μητρώων Ασθενών, που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη, επεξεργασία και επικαιροποίηση διαγνωστικών και θεραπευτικών πρωτοκόλλων συνταγογράφησης, καθώς και μητρώων ασθενών.

2. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, παρακολουθεί τη συμμόρφωση της σύστασης και λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών προς τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα, με τη συνεργασία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε., ως εκτελούσας την επεξεργασία.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής