Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού

Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού

Πρόσληψη Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού για την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ)

 Πλήρωση είκοσι εννέα (29) θέσεων για την Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) με επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως 31-8-2020

Γενικές Πληροφορίες

α. Τα μαθήματα της Σχολής θα εκτελούνται κατά τις πρωινές ή απογευματινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Σχολής.

β. Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι, δηλώνουν στην αίτησή τους, την επιθυμία πρόσληψης ανά ενότητα συμπεριλαμβάνοντας όλα τα μαθήματα.

γ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν δυνατότητα διάθεσης όσο το δυνατό μεγαλύτερου χρονικού διαστήματος σε ώρες και ημέρες κάθε εβδομάδα, για μεγαλύτερη ευελιξία στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου της Σχολής.

δ. Η ωριαία αποζημίωση του ανωτέρω προσωπικού καθορίζεται από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών, με βάση τα προσόντα που απαιτεί η προκήρυξη και όχι τα κατεχόμενα από τους υποψηφίους. Διευκρινίζεται ότι οι Δημόσιοι υπάλληλοι θα προσλαμβάνονται μόνο για μαθήματα των οποίων οι ώρες διδασκαλίας δεν θα υπερβαίνουν τις τετρακόσιες (400) ώρες συνολικά.

Η μηνιαία δε αποζημίωση, δεν μπορεί να υπερβεί τις σαράντα (40) εκπαιδευτικές ώρες σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αριθμ. 2/8277/82/11-1-18 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ Β 71).

ε. Ο μέγιστος αριθμός διδακτικών ωρών που είναι επιτρεπτό να διδάξει ένας υποψήφιος σε Σχολές των ΕΔ, είναι οκτακόσιες ογδόντα (880) ώρες.

στ. Μετά την έγκριση των προσλήψεων και την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων τους στο διαδίκτυο, οι προσληφθέντες οφείλουν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, να προσέλθουν στην Σχολή για την υπογραφή της ατομικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, με τους απαραίτητους όρους – διατάξεις.

ζ. Στις περιπτώσεις μαθημάτων με περισσότερες από μια απαιτούμενες θέσεις, η κατανομή των ωρών γίνεται με γνώμονα τις απαιτήσεις προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου και την ενιαία διδασκαλία του μαθήματος.

η. Η Σχολή έχει το δικαίωμα να κάνει επαλήθευση της γνησιότητας όλων των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών των υποψηφίων καθηγητών που διορίσθηκαν. Σε περίπτωση που αποκαλυφθεί ότι διορίσθηκαν με βάση ψευδή και αναληθή δικαιολογητικά, θα ανακληθεί ο διορισμός τους και θα κινηθεί η διαδικασία για την ποινική τους δίωξη.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

α. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις προκηρυχθείσες θέσεις καλούνται να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, απευθείας ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα – ημερομηνία αποστολής) στη ΣΜΥΑ Αεροδρόμιο Τατοΐου, Λεωφόρος Δεκελείας Τ.Κ.13671, εντός δέκα (10) ημερών από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο.

β. Πληροφορίες παρέχονται από τη ΣΜΥΑ κάθε εργάσιμη ημέρα από 08:00-14:00 στα τηλ.: 210 8195165 – 210 8195169.

Ο αριθμός θέσεων, οι ώρες απασχόλησης, οι ελάχιστες απαιτούμενες προσελεύσεις εβδομαδιαίως (ΕΑΠ), και τα διδακτικά εξάμηνα για κάθε μάθημα αναφέρονται αναλυτικά

Η προκήρυξη