Σε λειτουργία η εφαρμογή υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων

Σε λειτουργία η εφαρμογή υπολογισμού χιλιομετρικών αποστάσεων

Οδηγός Χιλιομετρικών Αποστάσεων μεταξύ των οικισμών της χώρας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

 

Tο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έχει αναπτύξει εφαρμογή, μέσω της οποίας, υπολογίζεται η χιλιομετρική απόσταση δύο πόλεων ανά την Ελλάδα.

 

Η εφαρμογή αυτή λειτουργεί στον διαδικτυακό τόπο

https://kmd.ggde.gr/

 

Επιλέγουμε την αφετηρία και τον προορισμό και ακολουθώντας τις οδηγίες η εφαρμογή μας υπολογίζει την χιλιομετρική απόσταση

Υπολογισμός χιλιομετρικών αποστάσεων

 

Η σχετική υπουργική απόφαση

Οδηγός Χιλιομετρικών Αποστάσεων μεταξύ των οικισμών της χώρας

Αριθμ. οικ.7558/135/Φ1 – ΦΕΚ Τεύχος Β 550/22.02.2017
Τήρηση, λειτουργία και επικαιροποίηση πληροφοριακού συστήματος χιλιομετρικών αποστάσεων από τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών [π.δ. 109/2014 (Α 176), όπως ισχύει]

α. Η τέως Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων και νυν Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στα πλαίσια της απλούστευσης διαδικασιών εξέδιδε μέσω της οικείας Διεύθυνσης τον Οδηγό Χιλιομετρικών Αποστάσεων.
β. Η τελευταία έκδοση του οδηγού πραγματοποιήθηκε το 2006 και συνεπώς έχει καταστεί ανεπίκαιρη εξαιτίας των μεταβολών στη διάρθρωση και την κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου της χώρας.
γ. Είναι προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος η παροχή των στοιχείων για το οδικό δίκτυο να είναι επικαιροποιημένη και κοινή για κάθε ενδιαφερόμενο.
δ. Από τις διατάξεις π.δ. 109/2014 (Α’ 176), όπως ισχύει και ειδικότερα των περ. θ και ι της παρ.3 του άρθρου 38 με τις οποίες ορίζονται αρμοδιότητες για το χαρακτηρισμό, αποχαρακτηρισμό, κατάταξη και κατηγοριοποίηση του οδικού δικτύου της χώρας αλλά και την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στα αντικείμενα της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τεκμαίρεται ότι η αρμοδιότητα έκδοσης του Οδηγού Χιλιομετρικών Αποστάσεων έχει περιέλθει στη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών,

αποφασίζουμε:

 
 

Η τήρηση, λειτουργία και επικαιροποίηση του αρχείου και του πληροφοριακού συστήματος των χιλιομετρικών αποστάσεων μεταξύ των οικισμών της χώρας καθώς και η διάθεση πληροφοριών σε κάθε ενδιαφερόμενο, περιλαμβάνονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των περ. θ και ι της παρ. 3 του άρθρου 38 του π.δ. 109/2014 (Α’ 176), όπως ισχύει, και ασκούνται από τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

[π.δ. 109/2014 (Α 176), όπως ισχύει]