Σε λειτουργία η ηλεκτρονική αίτηση των επιστημόνων για τα 600 ευρώ

Σε λειτουργία η ηλεκτρονική αίτηση των επιστημόνων για τα 600 ευρώ

Ποιοι επιστήμονες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση πληρωμής των 600 ευρώ

Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην πρόσκληση τηλεκατάρτισης, δύνανται μέχρι τις 15.05.2020 (παράταση) να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

https://supportemployees.services.gov.gr/

με επιλογή: Αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης επιστημόνων

για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού 600 ευρώ, με τη χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτουν.

Επισημάνσεις:

Για τους επιστήμονες που είχαν υποβάλει αίτηση με τη διαδικασία τύπου Α στην ειδική πλατφόρμα του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και είχαν ολοκληρώσει στη συνέχεια τη διαδικασία μέσω ΚΕΚ της επιλογής τους (σ.σ. το Κ.Ε.Κ. εν συνεχεία μέσω της αποστολής σχετικού email ενημέρωσε τον δικαιούχο πως ενεργοποιήθηκε το voucher δίνοντας συνάμα κωδικούς για την τηλεκατάρτιση) η αίτηση θεωρείται υποβληθείσα. Στις περιπτώσεις αυτές δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ο δικαιούχος

Τα ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις που είχε επιλεγεί η διαδικασία τύπου Β και το ΚΕΚ είχε αναλάβει να ολοκληρώσει την όλη διαδικασία. Το Κ.Ε.Κ. έστελνε στη συνέχεια στο δικαιούχο email και τον ενημέρωνε πως ενεργοποιήθηκε το voucher δίνοντας συνάμα κωδικούς για την τηλεκατάρτιση.  Και σ αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος δεν θα χρειαστεί να προβεί σε καμία άλλη ενέργεια.

Σημειώνεται ότι η κατά τα ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της μετά την υποβολή αυτής, στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι επιστήμονες – ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, βάσει ΚΑΔ κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας και σύμφωνα με την επιστημονική – επαγγελματική ιδιότητά τους βάσει ΑΦΜ

Αριθμ. Οικ.16604/3224 – ΦΕΚ τεύχος Β 1629/29.4.2020
Οικονομική Ενίσχυση Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

 Δικαιούχοι της παραπάνω οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι όλοι όσοι αιτήθηκαν συμμετοχής στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια

Όσοι από τους δικαιούχους είχαν αιτηθεί τη συμμετοχή τους στην υπ’αριθμ. πρωτ. 286/2-4-2020 πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τους καταβλήθηκε το ποσό των 400 ευρώ ως προκαταβολή, τους καταβάλλεται το ποσό των 200 ευρώ για την αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ.

Όσοι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού δεν είχαν λάβει μέρος στην παραπάνω πρόσκληση, δύνανται μέχρι τις 08.05.2020 να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στο περιβάλλον του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (supportemployees.services.gov.gr) για την καταβολή της ανωτέρω οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με τη χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτουν.