Απαγόρευση κυνηγιού στο Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου – Στροφυλιάς

Αριθμ. 143542/2086 – ΦΕΚ B 2836 – 07.09.2016
Ρυθμίσεις θήρας στη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου, του δάσους Στροφιλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους

Απαγορεύουμε για δύο (2) έτη, το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 σύμφωνα με το άρθρο 4 της με αριθ. 12365/29-4-2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 159/δ/29-4-2009) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής ως Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου-Στροφυλιάς».

Αριθ. 127569/2534 – ΦΕΚ B 1670 – 10.08.2015
Ρυθμίσεις θήρας στη λιμνοθάλασσα Κoτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους.

Απαγορεύεται για ένα (1) έτος, το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 σύμφωνα με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 12365/29−4−2009 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 159/δ/29−4−2009) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής ως Εθνικό Πάρκο Κοτυχίου – Στροφυλιάς»