Συνταγογράφηση ιατρικών ειδικοτήτων

eopyyΕΟΠΥΥ
ΑΔΑ: ΒΙΕ4ΟΞ7Μ-ΨΣ2
Αθήνα 18/02/2014
Αριθμός Πρωτ. : 7023

ΘΕΜΑ: ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ:
1. Το με αρ. πρωτ. Οικ.18445 /27 – 05 – 2013 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Σχεδιασμού του ΕΟΠΥΥ προς την Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΣΥ
2. Την με αρ. πρωτ. ΑΥ6α/Γ.Π.85366 /10 – 12 – 2013 απάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ

Με το παραπάνω 1ο σχετικό ζητήθηκε η άποψη του ΚΕΣΥ για την δυνατότητα συνταγογράφησης και αναγραφής παραπεμπτικών παρακλινικών εξετάσεων των κάτωθι ιατρικών ειδικοτήτων:

Α. Μικροβιολογία – Ιατρική Βιοπαθολογία

Β. Κυτταρολογία

Γ. Παθολογική Ανατομική

Δ. Πυρηνική Ιατρική

Ε. Ιατροδικαστική

Με βάση την απάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΣΥ οι εργαστηριακές ιατρικές ειδικότητες που αναφέρονται πιο πάνω «δύνανται να συνταγογραφούν μόνο τα σκευάσματα που απαιτούνται για την διενέργεια αποκλειστικά της εξέτασης που πραγματοποιούν.»

Με βάση τα ανωτέρω οι εργαστηριακές αυτές ειδικότητες δεν μπορούν να παραπέμπουν για εξετάσεις, ενώ δύνανται να συνταγογραφούν μόνο τα  φαρμακευτικά σκευάσματα (π.χ. σκιαγραφικά) που τυχόν απαιτούνται για την πραγματοποίηση των εξετάσεων που κάθε ειδικότητα μπορεί να διεξάγει.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΣ