Στα ΚΕΠ αίτηση νοσησάντων στο εξωτερικό για εμβολιασμό

Στα ΚΕΠ αίτηση νοσησάντων στο εξωτερικό για εμβολιασμό

Διαδικασία καταχώρισης στα Μητρώα Νοσησάντων Εξωτερικού

 

Αριθμ. 5998 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 6269/28.12.2021
Καταχώριση στα Μητρώα νοσησάντων εξωτερικού COVID-19 από τα Κ.Ε.Π. των αιτούντων προγραμματισμό συνεδρίας εμβολιασμού.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία στα Κ.Ε.Π.

1. Έλληνες πολίτες, πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν νοσήσει από τον κορωνοϊό COVID-19, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, δύνανται να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. για να υποβάλουν αίτηση προγραμματισμού δόσης εμβολιασμού σε εμβολιαστικό κέντρο της χώρας αφότου προηγουμένως καταχωριστούν στα Μητρώα νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19 της παρ. 1 του άρθρου 192 του ν. 4855/2021 (Α’ 215).

2. Με την υποβολή της σχετικής αίτησης επισυνάπτονται πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, που περιέχουν τις πληροφορίες της παρ. 1 και δύνανται να είναι:

α) ψηφιακά επαληθεύσιμα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις και ειδικότερα:
αα) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021, το οποίο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και κρυπτογραφική ψηφιακή υπογραφή, με βάση την οποία ελέγχεται η εγκυρότητά
του,
αβ) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά COVID-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953, αγ) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις της οποίας έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95), ή

β) μη ψηφιακά επαληθεύσιμα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

 
 

3. Στα ψηφιακά πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις COVID-19 της υποπερ. αγ’ της περ. α’ και της περ. β’ της παρ. 2, θα πρέπει να περιέχονται τα ακόλουθα δεδομένα:

α) Όνομα,
β) επώνυμο,
γ) ημερομηνία γέννησης,
δ) ημερομηνία θετικού αποτελέσματος.

4. Σε περίπτωση επαλήθευσης της εγκυρότητας των υποβαλλόμενων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ακολουθεί καταχώριση των στοιχείων του φυσικού προσώπου στα Μητρώα της παρ. 1, κατά περίπτωση.

5. Κατά τα λοιπά, ως προς τη διαδικασία προγραμματισμού των συνεδριών εμβολιασμού εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1042/14.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 86).

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετικά: Στα ΚΕΠ αίτηση εμβολιασμένων στο εξωτερικό για τρίτη δόση