Αναστολή εργασιών του Εφετείου Αθηνών λόγω ζημιών

Αναστολή εργασιών του Εφετείου Αθηνών λόγω ζημιών

Αναστολή εργασιών του Εφετείου Αθηνών έως και τις 5-1-2018 , λόγω ζημιών που προκλήθηκαν από την ισχυρή έκρηξη μηχανισμού στις 22-12-2017.

Εξαιρούνται οι συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων του Εφετείου Αθηνών που έχουν οριστεί μετά από διακοπή.

Αριθμ. 90964 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4565/22.12.2017
Αναστολή εργασιών του Εφετείου Αθηνών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις: α) του άρθρου 18 παρ. 1 και 3 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κ.ν. 1756/1988 (Α ́ 35) και β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́ 98),
2) Τις εκτεταμένες ζημιές που προκλήθηκαν στο Εφετείο Αθηνών από ισχυρή έκρηξη μηχανισμού στις 22-12-2017.3) Ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Α. Την αναστολή των εργασιών του Εφετείου Αθηνών, από τις 22-12-2017 έως και τις 5-1-2018.

Β. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι συνεδριάσεις των ποινικών δικαστηρίων του Εφετείου Αθηνών που έχουν οριστεί μετά από διακοπή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ