Στοιχήματα μέσω διαδικτύου από ΟΠΑΠ ΑΕ

Αριθμ. απόφ. 105/2 – ΦΕΚ Β 1330 – 26.05.2014

Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης που προσφέρονται από την ΟΠΑΠ ΑΕ μέσω του διαδικτυου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)
αποφασίζουμε:

την έκδοση της απόφασης αυτής, με την οποία ρυθμίζονται θέματα διεξαγωγής και ελέγχου των παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης που προσφέρονται από την ΟΠΑΠ Α.Ε. μέσω του διαδικτύου, ως εξής:

Κεφάλαιο 1
Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 1
1.1 Η απόφαση αυτή ρυθμίζει την προσφορά από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (στη συνέχεια «ο κάτοχος της άδειας») των παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, που διεξάγει με βάση τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.2433/1996,τις διατάξεις του Π.Δ. 250/1997 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.2843/2000 και τις διατάξεις της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας κανονιστικής νομοθεσίας και μέσω του διαδικτύου. Η απόφαση αυτή ισχύει συμπληρωματικά της με αριθμό ΥΑ 37336/2008 (Β΄ 1590) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού με τίτλο: «Έγκριση του “Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.”», όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 7209/2011 (Β΄ 390) όμοιά της (στη συνέχεια «ο Κανονισμός»). Σε περίπτωση σύγκρουσης των διατάξεων της απόφασης αυτής με τις διατάξεις του Κανονισμού οι διατάξεις της απόφασης υπερισχύουν εκείνων του Κανονισμού ως προς το πεδίο εφαρμογής τους.

1.2. Δικαίωμα συμμετοχής στα στοιχήματα προκαθορισμένης απόδοσης του κατόχου της άδειας έχουν μόνον άτομα που επιχειρούν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την Ελληνική Επικράτεια.

1.3. Η απόφαση αυτή ρυθμίζει αποκλειστικά και μόνο τα παίγνια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης που προσφέρει ο κάτοχος της άδειας. Η παροχή υπηρεσιών τυχερών παιγνίων μέσω του διαδικτύου, που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4002/2011 (Α΄ 180), όπως ισχύει, δεν περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης αυτής.

Κεφάλαιο 2
Εγγραφή παικτών
Άρθρο 2
2.1. Προκειμένου ένας παίκτης να πραγματοποιεί στοιχήματα με τον κάτοχο της άδειας, εγγράφεται ως πελάτης του κατόχου της άδειας. Η εγγραφή συνιστά έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη, η οποία συνδέεται με έναν ατομικό ηλεκτρονικό λογαριασμό, μοναδικό για κάθε παίκτη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 4.

2.2. Ως παίκτες εγγράφονται μόνο φυσικά πρόσωπα.

2.3. Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να γνωρίζει τους παίκτες σύμφωνα με τις παραγράφους 2.4 και 2.5 και τα άρθρα 3 και 4.

2.4 Για την έκδοση της ατομικής κάρτας, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του παίκτη, συμπεριλαμβανομένου του ονοματεπώνυμου, της ηλικίας του, της διεύθυνσης και του αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται πρέπει να επαληθεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης. Το εύρος της τεκμηρίωσης θα καθορίζεται βάσει ανάλυσης κινδύνου, έτσι ώστε ο κάτοχος της άδειας να είναι σίγουρος ότι ο πελάτης είναι το πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ο ίδιος ότι είναι.

2.5. Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να προβαίνει σε εγγραφή του παίκτη, μόνο εφόσον ο αυτός ενεργεί αποκλειστικά για δικό του λογαριασμό.

2.6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας για το κατά πόσο οι προαναφερόμενες πληροφορίες που λήφθηκαν σχετικά με την ταυτότητα του πελάτη είναι επαρκείς, πρέπει να ζητούνται περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας.

Άρθρο 3
3.1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6, η διαδικασία επαλήθευσης της ταυτότητας πρέπει να πραγματοποιείται όταν ο κάτοχος της άδειας καταρτίζει τη σύμβαση με τους παίκτες και πριν από την πραγματοποίηση της πρώτης απόδοσης τυχόν κέρδους σε αυτούς.

3.2. Με την υποβολή αιτήματος έκδοσης ατομικής κάρτας, ο παίκτης αποδέχεται τη σύμβαση προσχώρησης στα παίγνια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης, που διεξάγει ο κάτοχος της άδειας.

Κεφάλαιο 3
Αποθήκευση πληροφοριών σχετικών με την ταυτότητα κ.λπ.
Άρθρο 4
4.1. Ο κάτοχος της άδειας αποθηκεύει τις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των παικτών και τον έλεγχο που πραγματοποιεί, για τουλάχιστον 5 έτη μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης.

4.2. Τα έγγραφα και οι καταχωρίσεις που σχετίζονται με τις συναλλαγές των παικτών πρέπει να φυλάσσονται, με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτές, τουλάχιστον 10 έτη μετά την πραγματοποίηση των συναλλαγών.

Κεφάλαιο 4
Ηλεκτρονικός λογαριασμός παίκτη και πληρωμές
Άρθρο 5
5.1. Ο κάτοχος της άδειας δημιουργεί ένα μοναδικό ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη για κάθε εγγεγραμμένο παίκτη.

5.2. Ο κάτοχος της άδειας παρέχει στον παίκτη πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του ηλεκτρονικού λογαριασμού του, το ιστορικό της παικτικής του δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένων στοιχημάτων, κερδών και ζημιών), τις καταθέσεις και τις αναλήψεις και τις λοιπές σχετικές συναλλαγές. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες στον παίκτη, στον ηλεκτρονικό του λογαριασμό, για τουλάχιστον 90 ημέρες.

5.3. Ο κάτοχος της άδειας, πρέπει, μετά από αίτηση του παίκτη, να παρέχει κατάσταση του ηλεκτρονικού λογαριασμού του για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες.

Άρθρο 6
6.1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6.5, μέχρις ότου ο κάτοχος της άδειας ελέγξει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 2, είναι δυνατή η δημιουργία μόνο ενός προσωρινού ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη.

6.2. Εάν ο παίκτης έχει δώσει ψευδείς πληροφορίες για την εγγραφή ή εάν ο παίκτης δεν υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα τεκμηρίωσης για την ορθότητα των πληροφοριών εντός ενός (1) μηνός, ο κάτοχος της άδειας κλείνει τον προσωρινό ηλεκτρονικό λογαριασμό του.

6.3. Δεν μπορούν να πραγματοποιούνται καταβολές προς τον παίκτη από τον προσωρινό ηλεκτρονικό λογαριασμό του.

6.4. Ένας παίκτης δεν μπορεί να καταβάλει πάνω από οκτακόσια (800) ευρώ σε προσωρινό ηλεκτρονικό λογαριασμό.

6.5. Δεν είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινού ηλεκτρονικού λογαριασμού για παίκτη καταχωρισμένο στο μητρώο αυτό-αποκλεισμένων προσώπων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17.

Άρθρο 7
7.1. Ο κάτοχος της άδειας εξασφαλίζει ότι η είσοδος σε προσωρινό ηλεκτρονικό λογαριασμό ή/και σε ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη, προϋποθέτει τη χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password), διαφορετικών για κάθε παίκτη.

7.2. Ο κάτοχος της άδειας πραγματοποιεί ελέγχους ώστε να εξασφαλίζει ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης που χρησιμοποιούνται, αντιστοιχούν στον εγγεγραμμένο, σύμφωνα με το άρθρο 2, παίκτη.

Άρθρο 8
8.1 Οι καταβολές στον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη γίνονται υποχρεωτικά από τον παίκτη στον κάτοχο της άδειας, χωρίς τη μεσολάβηση τρίτου, πλην πιστωτικών ιδρυμάτων ή ιδρυμάτων πληρωμών που είναι εγκατεστημένα και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με τρόπο που να διασφαλίζει την ταυτοποίηση του παίκτη.

8.2. Καταβολές στον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη μέσω πιστωτικής κάρτας δεν επιτρέπονται.

Άρθρο 9
9.1. Τα ποσά που καταβάλλονται από τον παίκτη πιστώνονται από τον κάτοχο της άδειας στον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη αμέσως μετά την είσπραξή τους. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20, τα ποσά αυτά δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 10
10.1. Η μεταφορά πιστωτικών μονάδων ή κερδών μεταξύ δύο ή περισσότερων ηλεκτρονικών λογαριασμών παικτών δεν επιτρέπεται.

10.2. Κατά την πίστωση κερδών στον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη παρακρατείται άμεσα από τον κάτοχο της άδειας ο φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Τα ποσά των κερδών ανά επιτυχία, μετά την αφαίρεση του φόρου που αναλογεί, πιστώνονται μετά την αποκοπή τους στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία.
10.3 Τα κέρδη από τυχερά παίγνια μέσω διαδικτύου κατατίθενται, αποκλειστικά και μόνο, σε λογαριασμό που τηρεί ο παίκτης σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Η σχετική εντολή πληρωμής του παίκτη δίδεται από τον κάτοχο της άδειας εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την υποβολή του αιτήματος πληρωμής.

Άρθρο 11
11.1. Τα ποσά που πιστώνονται στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς παικτών αποτελούν κεφάλαια που κατατίθενται σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς παικτών που τηρούνται, στο όνομα του κατόχου της άδειας, σε πιστωτικό ίδρυμα ή ίδρυμα πληρωμών που είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΕΖΕΣ ή της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, χωριστά από τα ίδια κεφάλαια του κατόχου της άδειας. Τα κεφάλαια των λογαριασμών παικτών καταβάλλονται μόνον στους παίκτες και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για την κάλυψη απαιτήσεων κατά του κάτοχου της άδειας.

11.2. Τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα στους λογαριασμούς παικτών πρέπει τουλάχιστον να εξισώνονται με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί των παικτών. Όταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στους λογαριασμούς παικτών παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί παικτών που διατηρεί ο κάτοχος της άδειας, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να αναπληρώσει το έλλειμμα με δικά του ποσά, μέσα σε τρεις (3) ημέρες.

Κεφάλαιο 5
Πληροφορίες προς τους παίκτες
Άρθρο 12
12.1. Όλες οι πληροφορίες, που πρέπει ο κάτοχος της άδειας να θέτει στη διάθεση των παικτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και τους σχετικούς κανονισμούς, πρέπει να είναι διαθέσιμες στην Ελληνική γλώσσα στον ιστότοπο του κατόχου της άδειας. Κάθε λοιπή επικοινωνία μεταξύ των παικτών και του κατόχου της άδειας πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα.

12.2 Ο κάτοχος της άδειας θέτει στη διάθεση των παικτών τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:
α) Τη σύμβαση προσχώρησης.
β) Τους κανόνες διεξαγωγής των στοιχημάτων που διοργανώνει και τους όρους συμμετοχής σε αυτά.
γ) Ανάλυση κάθε σχετικής επιβάρυνσης που μπορεί να έχει ο παίκτης κατά τις συναλλαγές του με τον κάτοχο της άδειας.
δ) Περιγραφή των διαδικασιών εγγραφής και αποχώρησης του παίκτη.

Άρθρο 13
13.1. Ο ιστότοπος του κατόχου της άδειας πρέπει:
α) Να αναφέρει ότι δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε παιχνίδια σε άτομα κάτω των 21 ετών.
β) Να παρέχει πληροφορίες σχετικά με το υπεύθυνο παιχνίδι και τις ενδεχόμενες επιβλαβείς συνέπειες που επιφέρουν τα τυχερά παιχνίδια.
γ) Να διευκολύνει την πρόσβαση σε ένα τεστ αυτό-εξέτασης για εθισμό τα τυχερά παιχνίδια.
δ) Να παρέχει πληροφορίες και διευθύνσεις επικοινωνίας ελληνικών κέντρων απεξάρτησης.

13.2. Οι πληροφορίες της παραγράφου 13.1 θα αναγράφονται σε ευδιάκριτο σημείο του ιστότοπου του κατόχου της άδειας και πρέπει να είναι προσβάσιμες από όλες τις σελίδες του ιστότοπου.

13.3 Ο ιστότοπος του κατόχου της άδειας θα έχει υποχρεωτικά ονομασία με κατάληξη gr.

Άρθρο 14
14.1. Στην αρχική σελίδα του ιστότοπου του κατόχου της άδειας πρέπει να αναγράφεται ότι ο κάτοχος της άδειας διαθέτει άδεια και λειτουργεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Ε.Ε.Ε.Π.

14.2 Στον ιστότοπο του κατόχου της άδειας θα υπάρχει ευκρινές σημείο ανακατεύθυνσης στον ιστότοπο της Ε.Ε.Ε.Π.

Κεφάλαιο 6
Υπεύθυνο Παιχνίδι
Άρθρο 15
15.1. Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να θέτει στη διάθεση του παίκτη μια λειτουργία, η οποία να του επιτρέπει να καθορίζει ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία όρια καταβολών. Το αίτημα ενός παίκτη για καθορισμό ορίου καταβολών εφαρμόζεται άμεσα, με την επιφύλαξη της διάταξης της επόμενης παραγράφου.

15.2. Το αίτημα ενός παίκτη για αύξηση ενός ήδη καθορισμένου ορίου καταβολών δεν πρέπει να εφαρμόζεται πριν περάσουν 24 ώρες από την υποβολή του.

Άρθρο 16
16.1. Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να παρέχει στον παίκτη μια λειτουργία, η οποία να του επιτρέπει να ορίζει τον προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό του από τη συμμετοχή του στα στοιχήματα. Ο κάτοχος της άδειας εξασφαλίζει ότι ο παίκτης δεν μπορεί να αρχίσει να συμμετέχει σε στοιχήματα μετά το αίτημα για αποκλεισμό.

16.2. Ο προσωρινός αποκλεισμός ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μήνα. Επιπλέον, στον παίκτη πρέπει να παρέχεται δυνατότητα προσωρινής αποχής από τη συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια για 24 ώρες. Τόσο ο προσωρινός αποκλεισμός όσο και η προσωρινή αποχή από τη συμμετοχή στα παίγνια των στοιχημάτων συνεπάγονται απενεργοποίηση του ηλεκτρονικού λογαριασμού του κατά τη διάρκεια των αντίστοιχων περιόδων.

16.3. Αν ο παίκτης επιλέξει τον οριστικό αυτό-αποκλεισμό του, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να κλείνει τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του και να τερματίζει την πελατειακή σχέση. Ο παίκτης δεν μπορεί να εγγραφεί εκ νέου (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2), πριν από το πέρας ενός έτους από το αυτό το κλείσιμο του ηλεκτρονικού λογαριασμού του.

16.4. Εάν ένας παίκτης έχει αυτό-αποκλειστεί από τη συμμετοχή στα παίγνια στοιχημάτων του κατόχου της άδειας, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να ενημερώνει τον παίκτη σχετικά με τη δυνατότητα συμβουλευτικής βοήθειας και υποστήριξης σε ελληνικό κέντρο απεξάρτησης.

Άρθρο 17
17.1. Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να τηρεί αρχείο των παικτών που επιθυμούν προσωρινό ή μόνιμο αποκλεισμό από τη συμμετοχή τους σε στοιχήματα. Ο παίκτης πρέπει να παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για την καταχώρισή του στο μητρώο.

17.2. Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα καταχώρισης στο μητρώο και να διευκολύνει την πρόσβαση στο μητρώο και μέσω του ιστότοπου της Ε.Ε.Ε.Π.

17.3. Κατά την καταχώριση ενός νέου παίκτη, ο κάτοχος της άδειας ανατρέχει στο μητρώο αυτό-αποκλεισμένων προσώπων, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο εν λόγω παίκτης δεν είναι εγγεγραμμένος σε αυτό. Εάν ο παίκτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο, η καταχώριση του παίκτη απορρίπτεται από τον κάτοχο της άδειας.

17.4. Όταν ο παίκτης συνδέεται στο σύστημα τυχερών παιχνιδιών, ο κάτοχος της άδειας ανατρέχει στο μητρώο αυτό-αποκλεισμένων προσώπων προκειμένου να εξασφαλίσει ότι ο παίκτης δεν είναι εγγεγραμμένος σε αυτό. Εάν ένας παίκτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο, δεν του παρέχεται άδεια να συμμετέχει σε στοιχήματα..

17.5. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας διαπιστώσει ότι ένας παίκτης είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο αυτό-αποκλεισμένων προσώπων ως μόνιμα αποκλεισμένος, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να κλείνει τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του παίκτη και να τερματίζει τη συμβατική σχέση με αυτόν.

17.6. Ένας παίκτης που έχει εγγραφεί στο μητρώο αυτό-αποκλεισμένων προσώπων ως μόνιμα αποκλεισμένος, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή, αλλά τουλάχιστον έναν χρόνο μετά την καταχώρισή του στο μητρώο, να ζητήσει από τον κάτοχο της άδειας τη διαγραφή του από το μητρώο.

Άρθρο 18
18.1. Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να λαμβάνει μέτρα ώστε να αποφεύγεται η αποστολή υλικού εμπορικής επικοινωνίας σε πρόσωπα που έχουν αυτό-αποκλειστεί προσωρινά ή μόνιμα.

Κεφάλαιο 7
Επιβραβεύσεις (Bonuses)
Άρθρο 19
19.1. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας προσφέρει στον παίκτη επιβράβευση για τη συμμετοχή του στα παίγνια στοιχημάτων που προσφέρει (loyalty programs), θα επεξηγούνται, κατά τρόπο σαφή και ξεκάθαρο, όλες οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες προσφέρεται η επιβράβευση. Η επιβράβευση παρέχεται στον παίκτη αμέσως μόλις πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.

19.2. Δεν επιτρέπεται να χορηγούνται επιβραβεύσεις σε ορισμένους παίκτες με όρους που διαφέρουν από εκείνους με βάση τους οποίους παρέχονται σε άλλους παίκτες.

19.3. Ο παίκτης θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του μία περίοδο τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών προκειμένου να εκπληρώσει οποιαδήποτε προϋπόθεση σχετίζεται με τη λήψη της επιβράβευσης.

Κεφάλαιο 8
Διακοπή και κλείσιμο ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη
Άρθρο 20
20.1. Κατά το κλείσιμο ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να καταβάλει το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού το συντομότερο δυνατόν και έως πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά το κλείσιμο του ηλεκτρονικού λογαριασμού. Για το κλείσιμο ηλεκτρονικού λογαριασμού δεν επιβάλλονται τέλη ή/και άλλες επιβαρύνσεις, πλην εκείνων που, ενδεχομένως,είχε ο κάτοχος της άδειας επί ποσών που κατέθεσε ο παίκτης στον ηλεκτρονικό λογαριασμό του και τα οποία δεν χρησιμοποίησε για στοιχήματα , εφόσον υπάρχουν τέτοια ποσά.

20.2. Κατά το κλείσιμο προσωρινού ηλεκτρονικού λογαριασμού παίκτη βάσει της παραγράφου 6.2 επιστρέφονται στον παίκτη μόνον τα ποσά που δεν χρησιμοποίησε για στοιχήματα, εφαρμοζομένων των επιβαρύνσεων της προηγούμενης παραγράφου, ενώ τα οποιαδήποτε κέρδη παρακρατούνται από τον κάτοχο της άδειας και θα αθροίζονται στα αδιάθετα κέρδη.

Άρθρο 21
21.1. Ο κάτοχος της άδειας μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία του ηλεκτρονικού λογαριασμού ενός παίκτη εάν υπάρχουν υποψίες ότι ο τελευταίος έχει αποκτήσει κεφάλαια ή/και κέρδη παράνομα ή έχει παραβιάσει τις διατάξεις του νόμου, της απόφασης αυτής ή τους όρους που σχετίζονται με τον ηλεκτρονικό λογαριασμό παίκτη. Ο κάτοχος της άδειας θα αποφαίνεται σχετικά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Ο παίκτης δεν επιτρέπεται να κλείνει τον ηλεκτρονικό λογαριασμό του κατά τη διάρκεια της περιόδου αναστολής. Ο παίκτης ενημερώνεται για την τελική απόφαση του κατόχου της άδειας, μόλις αυτή ληφθεί.

21.2. Ο κάτοχος της άδειας αποστέλλει στον παίκτη αιτιολογημένη απόφαση. Αντίγραφο της απόφασης θα αποστέλλεται στην Ε.Ε.Ε.Π.

Κεφάλαιο 9
Αθέμιτη σύμπραξη και απαγόρευση συμμετοχής σε στοιχήματα
Άρθρο 22
22.1. Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να λαμβάνει ειδικά μέτρα, σχεδιασμένα για τη μείωση του κινδύνου αθέμιτης σύμπραξης («στήσιμο παιχνιδιών») σε στοιχήματα και δεν θα κάνει αποδεκτά τα στοιχήματα όταν υπάρχουν υποψίες τέτοιας αθέμιτης σύμπραξης.

Άρθρο 23
23.1. Ο κάτοχος της άδειας απαγορεύεται να προσφέρει στοιχήματα αθλητικών εκδηλώσεων σε ανηλίκους και νέους κάτω των είκοσι ενός (21) ετών.

Κεφάλαιο 10
Τεχνική υποδομή
Άρθρο 24
24.1. Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να συμμορφώνεται με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές σχετικά με τα συστήματα ελέγχου και τεχνικής υποδομής που θέτει η Ε.Ε.Ε.Π.

24.2. Μέχρι την έκδοση των παραπάνω τεχνικών προδιαγραφών ο κάτοχος της άδειας πρέπει να αποδεικνύει ότι η τεχνική υποδομή που θα χρησιμοποιήσει για την διοργάνωση και διεξαγωγή των στοιχημάτων πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που επιβάλλει οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της ΕΖΕΣ ή της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο για την προσφορά υπηρεσιών στοιχημάτων μέσω του διαδικτύου.

Άρθρο 25
25.1. Η τεχνική υποδομή, δηλαδή το σύνολο του εξοπλισμού πληροφορικής που χρησιμοποιείται για την προσφορά υπηρεσιών στοιχημάτων, πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην Ελληνική Επικράτεια.
25.2. Η Ε.Ε.Ε.Π μπορεί να εγκρίνει εξαίρεση από την απαίτηση της παραγράφου 25.1 εάν ο κάτοχος της άδειας:
α) έχει άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων σε άλλη χώρα, όπου μια δημόσια Αρχή ελέγχει την παροχή τυχερών παιγνίων από τον κάτοχο της άδειας και η Αρχή αυτή έχει συνάψει συμφωνία με την Ε.Ε.Ε.Π. για την παρακολούθηση της παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων από τον κάτοχο στην Ελλάδα, ή
β) μπορεί να δώσει πρόσβαση στην Ε.Ε.Ε.Π. για τη διενέργεια επαρκούς ελέγχου σχετικά με την παροχή παιγνίων στοιχημάτων μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης ή παρόμοιας τεχνολογίας.

Άρθρο 26
26.1. Πριν χρησιμοποιηθεί η τεχνική υποδομή του κατόχου της άδειας για την προσφορά υπηρεσιών διαδικτυακών στοιχημάτων η τεχνική αυτή υποδομή πρέπει να πιστοποιηθεί, ως προς τη συμμόρφωσή της με τις τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργικές απαιτήσεις της απόφασης αυτής. Η πιστοποίηση γίνεται από ανεξάρτητα εξειδικευμένα εργαστήρια ή οργανισμούς πιστοποίησης, αναγνωρισμένους από την Ε.Ε.Ε.Π.

Άρθρο 27
27.1. Κατά την πιστοποίηση της τεχνικής υποδομής, η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να δώσει εντολή στον κάτοχο της άδειας να διεξάγει περαιτέρω έλεγχο, επαλήθευση και πιστοποίηση του συστήματος.

Άρθρο 28
28.1. Ο κάτοχος της άδειας θα φυλάσσει όλα τα δεδομένα σχετικά με την προσφορά υπηρεσιών στοιχημάτων στην τεχνική του υποδομή για τουλάχιστον δέκα (10) έτη.

Κεφάλαιο 11
Καταγγελίες
Άρθρο 29
29.1. Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να επιλαμβάνεται των καταγγελιών που υποβάλλουν παίκτες σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών στοιχημάτων που προσφέρει. Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα του παίκτη τα περιστατικά και τους λόγους για τους οποίους διαμαρτύρεται. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές η καταγγελία μπορεί να απορριφθεί.

29.2. Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να επιλαμβάνεται της καταγγελίας το συντομότερο δυνατόν. Εάν η διερεύνηση της καταγγελίας δεν ολοκληρωθεί εντός 14 ημερών, ο κάτοχος της άδειας πρέπει να ενημερώνει τον παίκτη προσδιορίζοντας το χρόνο κατά τον οποίο πρόκειται να λάβει τη σχετική απόφαση.

29.3. Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να αποθηκεύει τα έγγραφα που αφορούν καταγγελίες, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων καταγγελιών που έχουν απορριφθεί, για τουλάχιστον δύο έτη. Τα έγγραφα αυτά διαβιβάζονται, μόλις ζητηθούν, στην Ε.Ε.Ε.Π.

Κεφάλαιο 12
Εμπορική Επικοινωνία
Άρθρο 30
30.1. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό Εμπορικής Επικοινωνίας Παρόχων Τυχερών Παιγνίων, που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π.

Κεφάλαιο 13
Ποινές
Άρθρο 31
31.1. Αν παραβιάζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης, η Ε.Ε.Ε.Π. με απόφασή της επιβάλλει τις από τον νόμο προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Κεφάλαιο 14
Έναρξη ισχύος
Άρθρο 32
32.1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2014
Ο Πρόεδρος
ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

——–

Διατάξεις (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν. 3229/2004 (Α 38), των άρθρων 25 έως και 54 του Ν. 4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α΄ 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α΄ 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του
Ν. 4223/2013 (Α΄ 287), τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.4261/2014 (Α΄ 107), τη διάταξη της παραγράφου 2β του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000 (Α΄ 219) και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α΄ 220).
2. Τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν.2433/1996 (Α΄ 180).
3. Τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Ν.3057/2002 (Α΄ 239).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 250 (Α΄ 181).
5. Τη με αριθμό 55906/1673/20.12.2011 (Υ.Ο.Δ.Δ. 444) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με τίτλο «Συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμούς 07/590/13.09.2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 451) και ΓΔΟΠ 0000031 ΕΞ 2014 (Υ.Ο.Δ.Δ. 24) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και ισχύει.
6. Τους όρους της από 15/12/2000 Σύμβασης του Ελληνικού Δημοσίου με την Ο.Π.Α.Π Α.Ε., όπως αυτή ισχύει μετά την από 12/12/2011 Πρόσθετη πράξη αυτής, τη με αριθμό ΥΑ 37336/2008 (Β΄ 1590) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού με τίτλο: «Έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό ΥΑ 7209/2011 (Β΄ 390) όμοιά της.
7. Την από 13/05/2014 πρόταση της Ο.Π.Α.Π Α.Ε., η οποία υποβλήθηκε με βάση τη διάταξη της παραγράφου 2β του άρθρου 27 του Ν.2843/2000 (Α΄ 219), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 24 του Ν.4141/2013 (Α΄ 81) και ισχύει και η οποία αφορά τη ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης μέσω του διαδικτύου.
8. Το από 9 Μαΐου 2014 γνωμοδοτικό σημείωμα του Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Χ. Χατζηεμμανουήλ, Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο.
9. Το από 7 Μαΐου 2014 γνωμοδοτικό σημείωμα του Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Χ. Χρυσανθάκη, Δικηγόρου στον Άρειο Πάγο.
10. Τις διατάξεις του σχεδίου κανονισμού σχετικά με τη διεξαγωγή και τον έλεγχο διαδικτυακων στοιχημάτων, το οποίο γνωστοποιήθηκε, με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 98/34/ΕΚ, από το Βασίλειο της Δανίας, με αριθμό γνωστοποίησης 2010/482/DK.
11. Τις διατάξεις του Κανονισμού με αριθμό 66/25-01-2012 σχετικά με την διεξαγωγή και τον έλεγχο διαδικτυακών στοιχημάτων του Βασιλείου της Δανίας, ο οποίος εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας γνωστοποίησης.
12. Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων» και των τροποποιήσεών του, το οποίο γνωστοποίησε η Ελληνική Δημοκρατία, με βάση τις διατάξεις της Οδηγίας 98/34/ΕΚ και με αριθμούς γνωστοποίησης 2011/166/GR και 2013/163/GR.
13. Την ανάγκη συμπλήρωσης του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου μέσω της θέσπισης κανόνων διεξαγωγής και ελέγχου των παρεχομένων από την Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. παιγνίων στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης και μέσω του διαδικτύου έτσι ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της δημόσιας πολιτικής σε σχέση με τα τυχερά παίγνια, οι οποίοι περιλαμβάνουν την προστασία των ανηλίκων, των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και εν γένει των καταναλωτών, την αποτροπή της σπατάλης χρημάτων και την καταπολέμηση του εθισμού στα τυχερά παίγνια, της απάτης και γενικά των εγκλημάτων
που συνδέονται με τα παίγνια αυτά, προκειμένου να τηρείται η δημόσια κοινωνική τάξη.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,