Στοιχεία ταυτότητας των αιτούντων διεθνή προστασία

Στοιχεία ταυτότητας των αιτούντων διεθνή προστασία

Για την τροποποίηση των στοιχείων της ταυτότητας των αιτούντων διεθνή προστασία γίνονται δεκτά πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ή/και ληξιαρχικής πράξης γέννησης από την χώρα καταγωγής ή προηγούμενης συνήθους διαμονής, για τους ανιθαγενείςΑριθμ. οικ. – ΦΕΚ Τεύχος Β 3598/23.08.2018
Τροποποίηση των στοιχείων ταυτότητας των αιτούντων διεθνή προστασία.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ
αποφασίζει:

1. Για την τροποποίηση των στοιχείων της ταυτότητας των αιτούντων διεθνή προστασία γίνονται δεκτά πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ή/και ληξιαρχικής πράξης γέννησης από την χώρα καταγωγής ή προηγούμενης συνήθους διαμονής, για τους ανιθαγενείς.

Έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας μετά την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας

Απαραίτητη προϋπόθεση τα έγγραφα αυτά να πληρούν τις προϋποθέσεις του αλλοδαπού δημοσίου εγγράφου, ήτοι να είναι έγκυρα βάσει του δικαίου του τόπου έκδοσης τους, να φέρουν τη σχετική «επισημείωση» (apostille), σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση της Χάγης της 5.10.1961 (κυρ. με ν. 1497/1984), εφόσον απαιτείται, και να έχουν μεταφραστεί σύμφωνα με το νόμο.

2. Με την παρούσα καταργείται η αριθμ. οικ. 3153/1.2.2018 (Β’ 310) απόφαση της Διευθύντριας της Υπηρεσίας Ασύλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.