Θέσεις ασκουμένων δικηγόρων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)

Αριθμ. 35979οικ. – ΦΕΚ Τεύχος Β 4615/01.09.2022
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε, για τα έτη 2022-2023:

α) Τον αριθμό των υποψήφιων δικηγόρων, που θα πραγματοποιήσουν την άσκηση τους στην Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α. σε τέσσερα (4) άτομα.

β) Το χρονικό διάστημα άσκησης των υποψηφίων δικηγόρων σε δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β. της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4194/2013 (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4745/2020 (Α’ 214) και

γ) τη μηνιαία αποζημίωσή τους στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ. Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις, παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της Δ.ΥΠ.Α., εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α..

Στις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν: α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας β) αριθμό Μητρώου ασκούμενου, εάν έχουν ήδη εγγραφεί ως ασκούμενοι ή ότι έχουν καταθέσει αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για εγγραφή σε Δικηγορικό Σύλλογο, αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα Αριθμό Μητρώου Ασκούμενου, καθώς εκκρεμεί η αποδοχή της αιτήσεως τους, και γ) στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση).

Με την αίτηση συνυποβάλλονται αντίγραφα τίτλων σπουδών, σύντομο βιογραφικό σημείωμα και βεβαίωση εγγραφής του αιτούντος στο ειδικό Μητρώο του οικείου δικηγορικού συλλόγου.

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή τους θα γίνεται με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργείται στην Δ.ΥΠ.Α., και τα ονόματα των επιλεγέντων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

H αίτηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση των υποψηφίων συμμετεχόντων ότι:

α) Εφόσον επιλεγούν παύουν να ασκούνται ενώπιον άλλου δικηγόρου ή άλλου φορέα κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης στην Δ.ΥΠ.Α.,

β) Δεν συμπληρώνεται το 18μηνο της άσκησής τους πριν από το πέρας της άσκησής τους στην Δ.ΥΠ.Α.
Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο σχετική βεβαίωση από την Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.

Γ. Ορίζουμε το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων σε οκτώ (8) ώρες, αναλόγως των αναγκών της υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο εκάστοτε προϊστάμενος στην Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α..

Η αμοιβή των ασκουμένων θα καταβάλλεται με βάση το παρουσιολόγιο, με ένταλμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης και Μισθοδοσίας της Δ.ΥΠ.Α