Αναγνώριση χρόνου Δημόσιας Υπηρεσίας ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ

Αναγνώριση χρόνου Δημόσιας Υπηρεσίας ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ

ΟΓΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 7/2015

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση χρόνου Δημόσιας Υπηρεσίας ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ»

ΓΕΝΙΚΑ
Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις των άρθρων 4, 5 και 6 του Νόμου 1405/1983 «Επέκταση της διαδοχικής ασφάλισης στους εργαζομένους που μετακινούνται από τον ιδιωτικό τομέα στο Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και αντίστροφα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, παρέχεται η δυνατότητα αναγνώρισης από τους Φορείς Κύριας Ασφάλισης, του χρόνου υπηρεσίας των ασφαλισμένων τους στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ, τόσο για προσαύξηση του ποσού της σύνταξης όσο και για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Με την απόφαση αριθ. Β2/61/2651/1983 (ΦΕΚ 769/30-12-1983) των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως ισχύει, ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
Από το Α.Π.Φ.1500/34297/656/12-01-2011 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προκύπτει ότι έγινε αποδεκτή η αριθ. 375/2010 γνωμοδότηση του Παρέδρου του Γραφείου Νομικού Συμβούλου της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με την οποία οι διατάξεις του ως άνω νόμου, καταλαμβάνουν και τον ΟΓΑ.

Κριτήριο για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας για τους μετακινούμενους από το Δημόσιο, ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ και αντίστροφα, είναι η ημερομηνία πρόσληψης. Για πρόσληψη πριν από την 01-01-1983, ο διανυθείς χρόνος στο Δημόσιο αναγνωρίζεται με εξαγορά και αξιοποιείται στον οικείο Φορέα Κύριας Ασφάλισης. Για πρόσληψη από 01-01-1983 και έπειτα, εφαρμόζονται οι περί διαδοχικής ασφάλισης, διατάξεις