Η χορήγηση του Ειδικού Σήματος σε Ορειβατικά Καταφύγια και μέσω ΚΕΠ

Η χορήγηση του Ειδικού Σήματος σε Ορειβατικά Καταφύγια και μέσω ΚΕΠ

Αριθμ. 5745 – ΦΕΚ B 901 – 04.04.2016

Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά Καταφύγια στο σύστημα διεκπεραίωσης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Η διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) σε Ορειβατικά Καταφύγια, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 7 της με αριθμ. 23948/27−11−2015 κοινής απόφασης των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός προδιαγραφών ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας» μπορεί να διεκπεραιώνεται, πέραν των αρμόδιων υπηρεσιών τουρισμού, και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου eugo (για τα ελληνικά ΕΚΕ μέσω της διεύθυνσης ermis.gov.gr

Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος που προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Το ειδικό έντυπο αίτησης του Παραρτήματος της απόφασης αυτής χρησιμοποιείται και για την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά Καταφύγια

Το ειδικό έντυπο αίτησης