Καθορισμός λεπτομερειών και θεμάτων της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του φόρου πολυτελούς διαβίωσης

Αριθμ. ΠΟΛ.: 1245 – ΦΕΚ Β 2876 – 14.11.2013

Καθορισμός λεπτομερειών και θεμάτων της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του φόρου πολυτελούς διαβίωσης του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παράγραφο 6 του άρθρου 74 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α΄) περί επιβολής φόρου πολυτελούς διαβίωσης, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 74 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 16, 18, 61 και 63 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).
3. Την με αριθμ. 07927 ΕΞ2012 (ΦΕΚ 2574 Β΄/24.09.2012) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.
4. Την ανάγκη καθορισμού λεπτομερειών και διαδικασιών σχετικά με την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.
5. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης που προβλέπεται από το άρθρο 44 του Ν. 4111/2013, επιβάλλεται στα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, όπως αυτά έχουν προσαρμοστεί μετά τις μειώσεις και απαλλαγές που προβλέπονται από τον Ν. 2238/1994 και κατά την αναλογία των μηνών που τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης ήταν στην κυριότητα ή κατοχή των φορολογούμενων, λαμβανομένης υπόψη της ακινησίας και της παλαιότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2238/1994.

Στα αυτοκίνητα με κυβισμό ακριβώς χίλια εννιακόσια είκοσι εννέα (1.929) κυβικά και μέχρι κυβισμού ακριβώς δυόμιση χιλιάδες (2.500) κυβικά, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης, ενώ στα αυτοκίνητα με πάνω από δυόμιση χιλιάδες 2.500 κυβικά, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή δέκα (10%) τοις εκατό.

Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που αγοράστηκαν μεταχειρισμένα από τον ΟΔΔΥ, ως έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα θεωρείται αυτό που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας που χορηγήθηκε μετά την μεταβίβασή τους από τον ΟΔΔΥ.

Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που βαρύνονται με αυτοκίνητο ή αυτοκίνητα από ακριβώς 1929 κυβικά και άνω και με παλαιότητα κάτω των 10 ετών, τα οποία ανήκουν σε εταιρίες (ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες ή περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμες ή αστικές, καθώς και σε κοινωνίες και κοινοπραξίες που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα), ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης επιβάλλεται στα ποσά των αντικειμενικών δαπανών όπως ορίζονται στην παρ. 1 άρθρ. 16 του Ν. 2238/1994.

2. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης δεν εκπίπτει ως δαπάνη για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος.

3. Σε περιπτώσεις αποβιωσάντων, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης που προκύπτει για το διάστημα προ θανάτου, βαρύνει τους κληρονόμους, ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.

4. Από το οικονομικό έτος 2014 και εφεξής, ο φόρος θα βεβαιώνεται μαζί με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, σε κοινό εκκαθαριστικό σημείωμα.

5. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2013, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης βεβαιώνεται σε ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα από αυτό του υπολογισμού του φόρου εισοδήματος, βάσει της δήλωσης Φ.Ε. οικ. έτους 2013, μετά από σχετικούς ελέγχους με διαθέσιμα στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Για όσα αυτοκίνητα πληρούν τις προϋποθέσεις επιβολής φόρου πολυτελούς διαβίωσης και δεν έχουν συμπεριληφθεί από τους υπόχρεους στις δηλώσεις Φ.Ε. οικ. έτους 2013, θα σταλούν στις Δ.Ο.Υ. ηλεκτρονικά αρχεία από τη Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για περαιτέρω έλεγχο και την επιβολή του φόρου. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών εκτυπώνει και αποστέλλει ταχυδρομικά στους υπόχρεους ατομική ειδοποίηση επί της οποίας αναγράφεται η ταυτότητα οφειλής του προς καταβολή ποσού, η προθεσμία καταβολής του, καθώς και το συνολικά οφειλόμενο ποσό για καταβολή.

Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης οικονομικού έτους 2013, καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Σε περίπτωση εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και εμπρόθεσμης καταβολής του συνολικά οφειλόμενου φόρου πολυτελούς διαβίωσης, παρέχεται έκπτωση ενάμισι τοις εκατό (1,5%).

Παράλληλα το εκκαθαριστικό με ενσωματωμένη την πιο πάνω ειδοποίηση αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr, με δυνατότητα εκτύπωσης από τους υπόχρεους – φορολογούμενους.

6. Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ενημερώνει ηλεκτρονικά τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την εκκαθάριση και δημιουργεί χρηματικούς καταλόγους ανά Δ.Ο.Υ., οι οποίοι αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην Δ.Ο.Υ. που ήταν αρμόδια για την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου κατά το οικονομικό έτος 2013. Η βεβαίωση γίνεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου Προϋπολογισμού 0897.

7. Για το οικ. έτος 2013 δεν βεβαιώνεται το συνολικό ποσό του φόρου πολυτελούς διαβίωσης που τελικά οφείλεται, εφόσον τούτο δεν υπερβαίνει τα είκοσι επτά (27) ευρώ, αθροιστικά λαμβανόμενο για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του.

8. Στις περιπτώσεις διαπίστωσης ελλιπών – λανθασμένων στοιχείων για την ορθή εκκαθάριση, οι υπόχρεοι φορολογούμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αίτηση – τροποποιητική δήλωση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που διαθέτουν και η Δ.Ο.Υ. προβαίνει σε νέα εκκαθάριση.

9. Ο τύπος και το περιεχόμενο του εκκαθαριστικού σημειώματος επιβολής φόρου πολυτελούς διαβίωσης οικονομικού έτους 2013, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα.

10. Η ανάρτηση και η δυνατότητα εκτύπωσης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων επιβολής φόρου πολυτελούς διαβίωσης οικονομικού έτους 2013, πραγματοποιείται στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr στην επιλογή «Ειδοποιήσεις Πληρωμής ή Επιστροφής Φόρου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2013

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ