Η ΔΟΥ Α Αθήνας αρμόδια για τις λανθασμένες πληρωμές τελών κυκλοφορίας 2013

auto_motoΑριθμ. Δ6Α 1195952 ΕΞ 2013 – ΦΕΚ Β 3381 – 31.12.2013

Ορισμός ΔΟΥ ως αρμόδιας για την αντιμετώπιση λανθασμένων πληρωμών τελών κυκλοφορίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της υποπαραγράφου Δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του N. 4141/2013 (Α΄81) «Επενδυτικά Εργαλεία Ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του N. 4152/2013 (Α΄107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013».
β) των άρθρων 11 και 12 του N. 2362/1995, περί Δημόσιου Λογιστικού (Α΄ 247) όπως ισχύουν.
γ) του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», και του π.δ. 551/1988 (Α΄ 259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) του π.δ. 185/2009 (Α1 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας»…» και του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
ε) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του N. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του N. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα της υποπερίπτωσης η΄ της περίπτωσης 2 αυτής, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 35 του N. 4141/2013, καθώς και της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου αυτού.
στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Την αριθ. ΠΟΛ.1206/13-11-2012 (Β΄ 3033) «Ανάθεση είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών έτους 2013 και επομένων ετών».
3. Την αριθ. Δ5Α 1123655 ΕΞ2013/6-8-2013 (Β΄ 1964) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ανάθεση είσπραξης δημοσίων εσόδων σε Φορείς Είσπραξης, μέσω των υπηρεσιών της εταιρίας Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. (ΔΙΑΣ Α.Ε.)».
4. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β΄130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την ανάγκη αντιμετώπισης των λανθασμένων πληρωμών των τελών κυκλοφορίας από μία Δ.Ο.Υ.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε την ΔΟΥ Α Αθηνών ως αρμόδια για την αντιμετώπιση λανθασμένων πληρωμών τελών κυκλοφορίας, έτους 2013 και επόμενων ετών, από φορείς είσπραξης εκτός ΔΟΥ.

Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2013
Ο Γενικός Γραμματέας
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ