Διανεμητικοί λογαριασμοί στον Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς

Διανεμητικοί λογαριασμοί στον Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς

Αριθμ. 69336 – ΦΕΚ B 2245 – 19.10.2015
Σύσταση και λειτουργία Διανεμητικών Λογαριασμών στον Δικηγορικό Σύλλογο Καστοριάς