Δήλωση Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

Δήλωση Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Ληξιαρχείο του τόπου όπου τελέστηκε ο γάμος

Δικαιολογητικάα. Αίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το Κ.Ε.Π.)

β. Επίδειξη των δύο αστυνομικών ταυτοτήτων

γ. Για θρησκευτικό γάμο, βεβαίωση της εκκλησίας θεωρημένη από τη Μητρόπολη

δ. Για πολιτικό γάμο , δήλωση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας για την τέλεση του πολιτικού γάμου.

ε. Άδεια παραμονής (για τους αλλοδαπούς)

Χρόνος

Η δήλωση πρέπει να γίνει σε διάστημα 40 ημερών από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου.

Αν η δήλωση γίνει μέσα σε 3 μήνες μετά την παρέλευση των 40 ημερών, επικολλάται χαρτόσημο 4,40 €, ενώ μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής (40 μέρες + 3 μήνες) επικολλάται χαρτόσημο 13,5 €