ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ. Προσλήψεις

Ανακοινώσεις – αποφάσεις για προσλήψεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1.2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες