Δωρεάν προληπτικές ιατρικές εξετάσεις για τον καρκίνο του παχέος εντέρου

Με διάταξη του νόμου 5111/2024 υλοποιείται η δράση δημόσιας υγείας «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο του παχέος εντέρου»

 

Η σχετική διάταξη ορίζει τα εξής:

Νόμος 5111/2024 – ΦΕΚ Τεύχος Α 76/24.05.2024
Διατάξεις για την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή, της ανάπτυξης και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, ρυθμίσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από καταστροφές και άλλες διατάξεις

Άρθρο 37
Υλοποίηση δράσης δημόσιας υγείας «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο του παχέος εντέρου»

1. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας καταρτίζει, συντονίζει και εποπτεύει δράση υπό τον τίτλο «Προληπτικές διαγνωστικές εξετάσεις για τον καρκίνο του παχέος εντέρου» του Εθνικού Προγράμματος Προσυμπτωματικού Ελέγχου της υποπερ. i) της περ. Β) της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4675/2020 (Α’ 54).

2. Ο σκοπός της δράσης συνίσταται στην έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου, στη βελτίωση των δεικτών της θνησιμότητας που δύναται να θεραπευτεί, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

3. Δικαιούχοι της δράσης είναι οι Ελληνίδες και Έλληνες πολίτες και οι πολίτες λοιπών χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα μεταξύ πενήντα (50) και εβδομήντα (70) ετών,

β) διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), ανεξαρτήτως εάν έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα,

γ) δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του παχέος εντέρου, πολύποδες, ελκώδη κολίτιδα, νόσο του crohn και οικογενή πολυποδίαση.

4. Η συμμετοχή των δικαιούχων στη δράση ορίζεται μηδενική.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ο φορέας υλοποίησης της δράσης, προσδιορίζονται περαιτέρω ή αναπροσαρμόζονται τα κριτήρια υπαγωγής της παρ. 3, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δικαιούχων στη δράση, ο τρόπος, η διαδικασία και τα στάδια υλοποίησης της δράσης, προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των φαρμακείων, καθώς και των παρόχων υπηρεσιών υγείας, στους οποίους δύναται να περιλαμβάνονται δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες, καθορίζονται οι απαιτήσεις των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test kit) και των φαρμακευτικών σκευασμάτων για την προετοιμασία του δικαιούχου πριν από τη διενέργεια της κολονοσκόπησης, ορίζονται οι τιμές αποζημίωσης, καθορίζεται η διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και πληρωμής των σχετικών δαπανών, οι οποίες καλύπτονται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια απόφαση ορίζεται, επίσης, κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ ΕΚ), καθώς και στον ν. 4624/2019 (Α’ 137)

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης