Αναπροσαρμογή αντιτίμων για χορήγηση αντιγράφων κτηματολογικού υλικού

topografikoΑθήνα 06/12/2013
Αρ. πρωτ.:
ΠΟΛ. 1261

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή αντιτίμων για χορήγηση αντιγράφων κτηματολογικού υλικού και συναφών διοικητικών εγγράφων του τομέα της Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1.Αναπροσαρμόζουμε τα ποσά που εισπράττονται από τις Κεντρικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων και τις Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για την χορήγηση αντιγράφων παραχωρητηρίων του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικών διαγραμμάτων και αποφάσεων, διαγραμμάτων αιγιαλού και παραλίας, σχετικών αποφάσεων των επιτροπών καθορισμού, όπως επίσης και αποφάσεων Νομαρχών, Περιφερειαρχών καθώς και Γραμματέων Αποκεντρωμένης Διοίκησης και αντίγραφα κτηματολογικού υλικού, ως εξής:

– Κτηματολογικό διάγραμμα απαλλοτρίωσης (ολόκληρο ή απόσπασμα)

Το αντίτιμο ορίζεται στα 10 € εφόσον πρόκειται για διάγραμμα διαστάσεων έως και το μέγεθος A3 (42,0 εκατοστά Χ 29,7εκατοστά). Για μέγεθος μεγαλύτερο του A3 μέχρι και το εμβαδόν ενός τετραγωνικού μέτρου, στα 20 €. Για κάθε επιπλέον τετραγωνικό μέτρο πέραν του ενός, στα 10 €. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, για υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου, το αντίτιμο υπολογίζεται αναλογικά. Σε περίπτωση χορήγησης έγχρωμου αντιγράφου θα υπάρχει προσαύξηση 15% επί των ανωτέρω ποσών.

– Κτηματολογικοί: πίνακας απαλλοτρίωσης (απόσπασμα ή ολόκληρος)

2 € ανά σελίδα (μεγέθους Α4).

– Διάγραμμα χάραξης αιγιαλού

Το αντίτιμο ορίζεται στα 10 € εφόσον πρόκειται για διάγραμμα διαστάσεων έως και το μέγεθος A3 (42,0εκ Χ 29,7εκ). Για μέγεθος μεγαλύτερο του A3 μέχρι και το εμβαδόν ενός τετραγωνικού μέτρου, στα 20€. Για κάθε επιπλέον τετραγωνικό μέτρο πέραν του ενός, στα 10€. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, για υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου, το αντίτιμο υπολογίζεται αναλογικά. Σε περίπτωση χορήγησης έγχρωμου αντιγράφου θα υπάρχει προσαύξηση 15% επί των ανωτέρω ποσών.

Αποσπάσματα των υπόψη διαγραμμάτων δεν χορηγούνται.

– Μεταγραπτέες Πράξεις

Παραχωρητήρια, αποφάσεις κήρυξης ή ανάκλησης απαλλοτριώσεων, τίτλοι κυριότητας κλπ., 2 € ανά σελίδα.

– Καταστάσεις πληρωμής και λοιπά έγγραφα (αιτήσεις, αλληλογραφία κλπ.).

2 € ανά σελίδα.

– Τοπογραφικό διάγραμμα Δημοσίων ή Ανταλλάξιμων Κτημάτων

(ολόκληρο ή απόσπασμα).
Το αντίτιμο ορίζεται στα 10 € εφόσον πρόκειται για διάγραμμα διαστάσεων έως και το μέγεθος A3 (42,0εκ Χ 29,7εκ Για μέγεθος μεγαλύτερο του A3 μέχρι και το εμβαδόν ενός τετραγωνικού μέτρου, στα 20 €. Για κάθε επιπλέον τετραγωνικό μέτρο πέραν του ενός, στα 10€. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, για υποδιαιρέσεις του τετραγωνικού μέτρου, το αντίτιμο υπολογίζεται αναλογικά. Σε περίπτωση χορήγησης έγχρωμου αντιγράφου θα υπάρχει προσαύξηση 15% επί των ανωτέρω ποσών.

Για κάθε επιπλέον αντίγραφο των ανωτέρω περιπτώσεων, εισπράττονται τα πιο πάνω ποσά μειωμένα κατά 50%.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α, και Β, βαθμού και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, καταβάλλουν το μισό των πιο πάνω αναγραφόμενων ποσών.

Προκειμένου να χορηγηθούν τα εν λόγω στοιχεία, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει στη ΔΟΥ σημείωμα της αρμόδιας για τη χορήγηση αυτών των στοιχείων Υπηρεσίας στο οποίο αναγράφεται το ακριβές ποσόν που πρέπει να καταβληθεί στον ΚΑΕ 2419 με κατονομασία «Έσοδα από πώληση, εκποίηση κ.λπ. διαφόρων αγαθών».

Με την υποβολή του σχετικού αντιγράφου αποδεικτικού είσπραξης χορηγούνται στον ενδιαφερόμενο τα αιτούμενα στοιχεία, επικυρωμένα.

Στις Υπηρεσίες των Υπουργείων και των Γενικών Γραμματειών Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τα εν λόγω στοιχεία χορηγούνται χωρίς αντίτιμο.

Επίσης, τα εν λόγω στοιχεία θα παρέχονται ατελώς από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. και στην ΕΤΑΔ Α.Ε. Τυχόν φυσικά πρόσωπα που προσέρχονται ως τεχνικοί ή νομικοί σύμβουλοι των ως άνω εταιρειών και αιτούνται ενώπιον των Κτηματικών Υπηρεσιών την χορήγηση στοιχείων δημοσίων κτημάτων, υποχρεούνται να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση επ΄ ονόματι του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. ή της ΕΤΑΔ Α.Ε., επισυνάπτοντας έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει η νομιμοποίησή τους σε ατομικό επίπεδο, ότι δηλαδή ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των εν λόγω εταιρειών για την υποβολή της αίτησης και την παραλαβή των συγκεκριμένων κάθε φορά στοιχείων

2.Η παρούσα εκδίδεται σε αντικατάσταση της ΠΟΛ. 1059/1641/27-3-13 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία παύει να ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

3.Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.