Ένταξη στα ΚΕΠ των αιτήσεων για τα προγράμματα ΛΑΕ του ΟΓΑ. Τροποποίηση

Αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/30/14069 – ΦΕΚ Β 1850 – 07.07.2014

Τροποποίηση της Αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/22/9512/29-4-2014 (ΦΕΚ 1172/Β/2014) με θέμα Ένταξη στα ΚΕΠ της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) αρμοδιότητας ΟΓΑ και διανομής των αντίστοιχων Δελτίων και κατάργηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/4439/2-3-2006 (ΦΕΚ 280/Β/2006) και αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/21954/2-11-2005 (ΦΕΚ 1602/Β΄/2005).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τροποποιείται το διατακτικό της κοινής υπουργικής απόφασης Αρ. πρωτ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/22/9512/29-4-2014 (ΦΕΚ 1172/Β2014) ως ακολούθως:

1. Η παράγραφος 1 του διατακτικού αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εντάσσεται στα ΚΕΠ η διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής δικαιούχων στα προγράμματα παροχών του ΟΓΑ – ΛΑΕ, η ηλεκτρονική καταχώρηση των στοιχείων της κράτησης δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα και η διαδικασία διανομής των αντίστοιχων Δελτίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του Ν. 3013/2002 όπως ισχύει

2. Στην παράγραφο 2 του διατακτικού προστίθενται εδάφιο:
Επί ειδικού ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης συμμετοχής ανά παροχή, εντάσσονται οι κατωτέρω παροχές, οι οποίες μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

α Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε πολύτεκνες μητέρες

β. Πρόγραμμα παροχής τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς

γ. Πρόγραμμα επιμορφωτικών σεμιναρίων νέων αγροτών

3. Στην παράγραφο 3 του διατακτικού προστίθενται εδάφιο:
«Η διαδικασία της ηλεκτρονικής καταχώρησης των στοιχείων της κράτησης δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα, από τους δικαιούχους, στη σχετική εφαρμογή του ΟΓΑ για τα Προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014