Αισθητικός. Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Διεύθυνση Υγείας οικείας Περιφερειακής Ενότητας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση.

2. Αντίγραφο πτυχίου σχολής (για πτυχιούχους του εξωτερικού, φωτοαντίγραφο επικυρωμένο πτυχίου με επίσημο μετάφραση και αναγνώριση ως ισοτίμου από τα ΤΕΙ).

3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Α (3μήνου ισχύος).

4. Παράβολο 8 ευρώ από Δημόσιο Ταμείο.

5. Δύο (2) φωτογραφίες.

6. Για ομογενείς, άδεια παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

7. Για αλλοδαπούς ξένης καταγωγής και υπηκοότητας, που δέν προέρχονται από Κράτη μέλη της ΕΟΚ πιστοποιητικό αμοιβαιότητας από το Υπουργείο Εξωτερικών.

8. Φωτοτυπία επικυρωμένη αστυνομικής ταυτότητας.

9. Ένα χάρτινο ντοσιέ με αυτιά.

10. Πιστοποιητικό εισαγγελίας.

11. Πιστοποιητικό Υγείας (Α/βάθμιας υγειονομικής επιτροπής).

12. Παράβολο τελών χαρτοσήμου αξίας 30 ευρώ.

13. Απολυτήριο λυκείου για τις παλαιές ιδιωτικές Σχολές πριν το 1979-1980.

14. Αναγνώριση πτυχίου από το υπουργείο παιδείας των ιδιωτικών σχολών μέχρι το 1979-1980

Δικαιολογητικά για πρακτική άσκηση από χώρες της ΕΕ, βάσει των οδηγιών 92/51 κ 89/48 καθώς και του ΠΔ 231/98

1. Αίτηση.

2. Το έγγραφο του ΟΕΕΚ που ορίζει τον χρόνο της πρακτικής άσκησης.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του εργοδότη υπογεγραμμένη και θεωρημένη από αστυνομικό τμήμα για το γνήσιο της υπογραφής. Στην Υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης, το όνομα του υπευθύνου παρακολούθησης της άσκησης και το αντικείμενο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί αυτή.

4. Την άδεια λειτουργίας του καταστήματος (φωτοτυπία επικυρωμένη)

 

Επαγγελματικά δικαιώματα  Αισθητικών  αποφοίτων ΤΕΙ 

(Προεδρικό διάταγμα 83/89) 

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Αισθητικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός προσδιορίστηκε από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες είτε αυτοδύναμα και προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα που ενδιαφέρονται για την αισθητική σώματος και προσώπου.

Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη μονάδων, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες
α) Στο θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση.
β) Στις επιχειρήσεις, που παρασκευάζουν καλλυντικά, συμμετέχοντας στην ανάπτυξη και παραγωγή νέων καλλυντικών προϊόντων,      καθώς, και στην ποιοτική απόδοση από αισθητικής πλευράς.
γ) Στις επιχειρήσεις, που πωλούν καλλυντικά (φαρμακεία, καταστήματα καλλυντικών), ως υπεύθυνα στελέχη.
δ) Στις νοσοκομειακές μονάδες με δερματολογική ή ενδοκρινολογική ή νευρολογική κλινική σε καθήκοντα συνεργασίας με τους ιατρούς, στον τομέα της ειδικότητας τους (καθαρισμός προσώπου, ριζική αποτρίχωση, απίσχναση κ.λπ.).
ε) Σε κάθε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που εμφανίζεται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και αποδεδειγμένα καλύπτεται από το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας τους.

Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν με βάση την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία, εργαστήρια αισθητικής (αισθητική προσώπου και σώματος, ριζική αποτρίχωση, μασάζ, ενόργανη, ανόργανη γυμναστική).
. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα αισθητικής, σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.
Οι παραπάνω πτυχιούχοι ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.