Γενική Γραμματεία Συντονισμού. Πρόσληψη δικηγόρου ως νομικού συνεργάτη

Αιτήσεις μέχρι 15 Ιουλίου 2015

Η Γενική Γραμματεία Συντονισμού προτίθεται να καλύψει την θέση του νομικού συνεργάτη με έμμισθη εντολή.

Η θέση του νομικού συνεργάτη καλύπτεται με πρόσληψη δικηγόρου στο Εφετείο τουλάχιστο, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στο δημόσιο δίκαιο και άριστη γνώση μιας των γλωσσών αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής.

Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, εκτός από λόγους υγείας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν μέχρι 15 Ιουλίου 2015 στην Υπηρεσία Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού (Βασ. Σοφίας 15, Αθήνα, 4ος όροφος γραφείο 21 πρωτοκόλλου) και ώρες 10:00 με 14:00 σε έντυπη μορφή ή με e-mail στο [email protected] , τα ακόλουθα:

  1. Αίτηση
  2. Πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού συλλόγου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι έμμισθος κατά την έννοια του άρθρου 43 του κώδικα περί δικηγόρων
  4. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της δράσης
  5. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 11921/2013- ΦΕΚ 320Β με ρητή αναφορά της παραγράφου 3.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι υποψήφιοι/ες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2103385122-126.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝΤΟΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ