Υγειονομικού ενδιαφέροντος καταστήματα. Βιομηχανία – Βιοτεχνία – Εργαστήρια Δικαιολογητικά όροι εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

Γενικά
Η βιομηχανία και η βιοτεχνία μπορεί να εγκατασταθεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους οι οποίοι ονομάζονται βιομηχανικές ζώνες, βιομηχανικά ή βιοτεχνικά πάρκα. Η άδειά τους χωρίζεται σε δύο στάδια: Την άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται αρχικά και ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό. Στο χρονικό διάστημα που ορίζει η άδεια εγκατάστασης, με τη μονάδα πλήρως εγκατεστημένη και μετά από την βεβαίωση καταλληλότητας από την Διεύθυνση Υγείας ή τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (εφόσον πρόκειται για αγροτικά προϊόντα) εκδίδεται η άδεια λειτουργίας, και έτσι η εγκατάσταση μπορεί πλέον να λειτουργεί νόμιμα.

Δικαιολογητικά και όροι εγκατάστασης:

 1. Έκδοση οικοδομικής άδειας σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου ή τροποποίησης των όρων του ήδη υπάρχοντος.
 2. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια πολεοδομία- βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη χρήση επιτρέπεται στον συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο ή περιοχή.
 3. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων – μελέτη από Ιδιώτη Μηχανικό Μελετητή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και έγκριση από την Περιφέρεια ή ΥΠΕΧΩΔΕ αναλόγως την κατηγορία.
 4. Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να απεικονίζεται και η επιχείρηση.
 5. Σχέδια – μελέτη του χώρου κατόψεις, τομές στις οποίες να απεικονίζεται ο εξοπλισμός, η εγκατεστημένη ισχύς και το κόστος.
 6. Υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου, και την εγκατάσταση του εξοπλισμού.
 7. Ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο από τον φορέα της επιχείρησης
 8. Αμοιβές – φορολογικά
 9. Άλλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά

Άδεια Λειτουργίας:
Αφού δοθεί η άδεια εγκατάστασης αρχίζουν οι εργασίες για την εγκατάσταση της μονάδας. Στο χρονικό διάστημα που ορίζει η άδεια εγκατάστασης, η μονάδα πρέπει να έχει περατωθεί.

Τότε γίνεται αυτοψία και εκδίδεται η άδεια λειτουργίας αφού προηγουμένως κατατεθούν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά:

 1. Σχέδια – τεχνική περιγραφή για τη Βεβαίωση καταλληλότητας από τη Διεύθυνση Υγείας ή Αγροτικής Ανάπτυξης
 2. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από της Πυροσβεστική υπηρεσία και εγκεκριμένη μελέτη σύμφωνα με την Φ. 15/οικ.1589/104/2006 (εφόσον η εγκατάσταση δεν εξαιρείται).
 3. Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού και του Ιδιοκτήτη ότι τηρούνται οι όροι της άδειας εγκατάστασης.
 5. Άλλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Σε μερικές περιπτώσεις μπορεί μετά την άδεια εγκατάστασης να απαιτηθεί αλλαγή χρήσης του χώρου ή γενικότερα τροποποίηση στην άδεια οικοδομής.

Εργαστήρια
Εργαστήρια θεωρούνται οι εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν εγκατεστημένο εξοπλισμό με συνολική κινητήρια ισχύ μέχρι 22 kW και θερμική μέχρι 50 kW. Η διαδικασία αδειοδότησης είναι περίπου η ίδια με τη βιομηχανία, με τη διαφορά ότι τα εργαστήρια τροφίμων επειδή συνήθως θεωρούνται χαμηλής όχλησης μπορούν να εγκατασταθούν και σε περιοχές Γενικής Κατοικίας. Προσοχή πάντως χρειάζεται με τις χρήσεις γης, γιατί συνήθως στα ΦΕΚ στα οποία ορίζονται αυτές, υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες οι οποίες επιτρέπουν ή απαγορεύουν συγκεκριμένες χρήσεις. Όσον αφορά τη χρήση του χώρου, με τον καινούριο Νόμο 3325, δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης αν ο χώρος είναι κατάστημα, επαγγελματικός χώρος, ή αποθήκη και είναι χώρος κυρίας χρήσεως.

Αδειοδοτούσες Αρχές (Με τι άδεια οφείλει να εφοδιαστεί κάθε επιχείρηση):
Από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και κατόπιν από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, αδειοδοτούνται οι παρακάτω επιχειρήσεις τροφίμων, χειρισμού προϊόντων ζωικής προέλευσης ή περαιτέρω επεξεργασίας μεταποιημένων ζωικών προϊόντων:

 • Εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος, που συνδυάζουν παραγωγή κιμά και παρασκευασμάτων αυτών
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων κρέατος
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής κονσερβοποιημένων μαγειρεμένων φαγητών
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης, κολλαγόνου
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής επεξεργασμένων στομάχων και εντέρων
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κατεψυγμένων αλιευμάτων
 • Εγκαταστάσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων
 • Πλοία εργοστάσια
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αυγών
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής παγωτών
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής σαλατών από μεταποιημένα ζωικά προϊόντα
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών, πίτσας, σάντουιτς (όχι απευθείας διάθεση στον καταναλωτή)
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής σούπας και σάλτσας που έχουν χρησιμοποιηθεί εκχυλίσματα ζωικών προϊόντων.

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων αδειοδοτούνται οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης τροφίμων σύμφωνα με το Ν. 3325/2005 και η βεβαίωση καταλληλότητας χορηγείται:
Για εγκαταστάσεις μεταποίησης φυτικών προϊόντων, από τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
Για εγκαταστάσεις παραγωγής αλκοολούχων ποτών από τις Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ.
Για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής.