Υπάλληλοι δημοσίου. Υπηρεσία που έχει παρασχεθεί από 01-01-2016. Μισθολογική κατάταξη

Προσμέτρηση ή μη της υπηρεσίας που έχει παρασχεθεί από 1.1.2016 και εντεύθεν για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων, νεοδιοριζόμενων και μεταταγμένων υπαλλήλων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας

Σχετικά:  Εφαρμογή Πληροφόρησης Μισθοδοτούμενων Δημοσίου