ΚΑ Εφορεία Προïστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αττικής: Πρόσληψη 14 ατόμων

Η ΚΑ Εφορεία Προïστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που εδρεύει στην Αθήνα ανακοινώνει την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ημερομηνία λήξης την 31η Δεκεμβρίου 2014 για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών (για τις ανάγκες αυτής στον Αρχαιολογικό χώρο και Μουσείο της Δήλου) και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

8ΔΕ Ημερήσιοι Φύλακες
3ΥΕ Καθαριστές/ριες
3ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ3 και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο (από Δημόσια Αρχή), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
(ΚΑ’ ΕΠΚΑ, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55, Αθήνα, υπόψιν κας Σεμελίδου Παρασκευής, τηλ. επικοινωνίας: 210 3250148).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 11-07-2014 έως και 20-07-2014.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7ΜΡ1Γ-Γ90/document