Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Αριθμ. Οικ. 9031/590/Φ.Γ.9.6.4 – ΦΕΚ Β 1750 – 17.07.2013

Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων του π.δ. 108/2013 (Α΄ 141) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».
OI YΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 5 παρ. 13 και 15 του ν. 3982/2011 (Α΄143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Του π.δ. 108/2013 (Α΄ 141) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα».
3. Του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
4. Τoυ π.δ. 27/1996 (Α΄19) «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» και του π.δ. 122/2004 (Α΄85) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
5. Του π.δ. 185/2009 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
6. Του π.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
7. Του π.δ. 96/2010 (Α΄170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
8. Του π.δ. 65/2011 (Α΄147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».
9. Του π.δ. 85/2012 (Α΄141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) ? Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
10. Του π.δ. 229/1986 (Α΄96) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του π.δ. 396/1989 (Α΄172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το π.δ. 342/1990 (Α΄135) και το π.δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του π.δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (Α΄261) «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» και του π.δ. 182/2005 (Α΄230) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης».
11. Του π.δ. 90/2012 (Α΄144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».
12. Το π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Της υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (Β΄2105) Απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
14. Της υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΟΕ/546/26.6.2013 (Β΄1653) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά».
Β. Την από 28/6/2013 εισήγηση της Υπηρεσίας.
Γ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 1 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δεκαεπτά (17) ευρώ.

2. Για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Γ΄ Ειδικότητας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ.1 και στο άρθρο 17 παρ.1.2.1 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δεκαεπτά (17) ευρώ.

3. Για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του τεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δεκαεπτά (17) ευρώ.

4. Για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ Ειδικότητας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 2.Β. του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δεκαεπτά (17) ευρώ.

5. Για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου θεάτρου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 2.2 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δεκαεπτά (17) ευρώ.

Άρθρο 2
Για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας σύμφωνα με τις παρ. 1.(Α), 1.(Β) και 1.(Δ) του άρθρου 10 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δεκαεπτά (17) ευρώ.

Άρθρο 3
Το παράβολο που ορίζεται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας καταβάλλεται και από τον υπήκοο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος επιθυμεί να ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το π.δ. 108/2013 και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός (άρθρ. 10 παρ. 6).

Άρθρο 4
Σε περίπτωση που με την ίδια βεβαίωση αναγγελίας αναγγέλλονται περισσότερες της μιας επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το π.δ. 108/2013, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο δεκαεπτά (17) ευρώ άπαξ.

Άρθρο 5
Το κατά περίπτωση καταβαλλόμενο παράβολο σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 της παρούσας κατατίθεται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό που συνιστάται στην Περιφέρεια που εκδίδει τη βεβαίωση αναγγελίας και αποτελεί πόρο αυτής.

Άρθρο 6
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΦΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ