Εργοθεραπευτές – Άσκηση εργοθεραπευτικού επαγγέλματος

Εργοθεραπευτές και Άσκηση εργοθεραπευτικού επαγγέλματος

NOMOΣ 4461/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 38/28.03.2017
Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξειςΠανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Άρθρο 72
Σύσταση – Επωνυμία – Έδρα

Άρθρο 73
Σκοπός

Άρθρα 74 – 84

Άρθρο 85
Άσκηση εργοθεραπευτικού επαγγέλματος

1. Στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση άδειας / βεβαίωσης άσκησης εργοθεραπευτικού επαγγέλματος από τις προς τούτο αρμόδιες υπηρεσίες, οι εργοθεραπευτές υποχρεούνται να συμπεριλάβουν και τη βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο Περιφερειακό Τμήμα του ΠΣΕ Αντίγραφο της άδειας / βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος εργοθεραπευτή κατατίθεται αμέσως μετά την παραλαβή της από κάθε εργοθεραπευτή στο Περιφερειακό Τμήμα στο οποίο ανήκει.

2. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος (28.03.2017) υποχρεούνται όλοι οι εργοθεραπευτές να εγγραφούν στα Μητρώα του Συλλόγου (δηλαδή μέχρι 28.09.2017). Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήματος η άσκηση του επαγγέλματος χωρίς εγγραφή στον Π.Σ.Ε. συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

3. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής εργοθεραπευτή από το Σύλλογο, αντιστοίχως αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς της άδειας/βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλματος ή αυτή ανακαλείται.

4. Όποιος ασκεί το επάγγελμα του εργοθεραπευτή χωρίς να έχει άδεια / βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος διώκεται ποινικά, σύμφωνα με το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Καταγγελία για παράνομη άσκηση του εργοθεραπευτικού επαγγέλματος μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε ιδιώτης στα Περιφερειακά Συμβούλια ή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Π.Σ.Ε., το οποίο στη συνέχεια υποχρεούται να γνωστοποιήσει το γεγονός στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

Άρθρο 86
Σφραγίδα του Συλλόγου
Άρθρο 87
Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή
Άρθρο 88
Θέσεις προσωπικού
Άρθρο 89
Μεταβατική διάταξη