Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Προσλήψεις

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Προσλήψεις

Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας: Πρόσληψη 39 ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ετήσιας διάρκειας, συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων, επικουρικού προσωπικού, για την κάλυψη των αναγκών των Παραρτημάτων του
Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες

—————

Αριθμ. Δ9/41614/11446 – ΦΕΚ B 2952 – 31.12.2015

Πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η πρόσληψη τριάντα εννέα (39) ατόμων επικουρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανά κλάδο, ειδικότητα, φορέα και χρονική διάρκεια, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ως ακολούθως:

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/01/2952_2015-pe.pdf”]