Λαϊκές αγορές Παιανίας και Δαφνίου Χαϊδαρίου

Αριθμ. απόφ. 355/2016 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3685/15.11.2016
Μετακίνηση λαϊκής αγοράς Παιανίας του Δήμου Παιανίας της Ζ’ Αττικής (ημέρα Τρίτη)

Τη μετακίνηση και τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Παιανία, του Δήμου Παιανίας (Ζ’ Αττικής), ημέρα Τρίτη, στην οδό Όθωνος Χούντα, μέχρι το πέρας των εργασιών του Δήμου που γίνονται στην οδό Σπύρου Δήμου και Σκουφά.

Μετά το πέρας των εργασιών να επανέλθει η λειτουργία της αγοράς σύμφωνα με την 313/2016, (ΦΕΚ Β’ 3088/28.09.2016) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
– – – – –
Aριθμ. απόφ. 313/2016 – ΦΕΚ B 3088 – 28.09.2016
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Παιανίας του Δήμου Παιανίας, ημέρα Τρίτη, της Ζ’ Αττικής

Tη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Παιανία, του Δήμου Παιανίας (της Ζ’ Αττικής), ημέρα Τρίτη, έως εξής:
α) στην οδό Όθωνος Χούντα (από Βασ. Φρειδερίκης μέχρι την οδό Πεδουλά Κύπρου) για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου και

β) στην οδό Σπύρου Δήμα (από την οδό Αττικής «γεφύρι» έως την Λεωφ. Λαυρίου) για το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου έως 31ης Δεκεμβρίου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. απόφ. 314/2016 – ΦΕΚ B 3088 – 28.09.2016
Ίδρυση λαϊκής αγοράς Δαφνίου του Δήμου Χαϊδαρίου, ημέρα Τετάρτη

Την ίδρυση και λειτουργία της λαϊκής αγοράς Δαφνίου, ημέρα Τετάρτη, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί της οδού Βουλγαροκτόνου από την οδό Βυζαντίου έως και 75 μέτρα μετά την οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως