Νόμος 4974/2022 με διατάξεις για τα ΚΤΕΛ

Νόμος 4974/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 185/29.09.2022
Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών – Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α’
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 4 Ορισμοί
Άρθρο 5 Αρμόδιες αρχές και αρμοδιότητες αυτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Άρθρο 6 Δίκτυο τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών
Άρθρο 7 Εκτέλεση δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών
Άρθρο 8 Χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων και αποζημίωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Άρθρο 9 Βασικές κατευθύνσεις σχεδιασμού
Άρθρο 10 Τεκμηρίωση περιφερειακού σχεδιασμού υπεραστικών και αστικών γραμμών από τις περιφέρειες
Άρθρο 11 Καθορισμός γεωγραφικών περιοχών και δικτύων τακτικών υπεραστικών και αστικών γραμμών δημοσίων οδικών μεταφορών επιβατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 12 Σταθμοί και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης επιβατών
Άρθρο 13 Στάσεις – στέγαστρα αναμονής επιβατών – έσοδα από διαφημίσεις επί στεγάστρων, στάσεων και λεωφορείων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Άρθρο 14 Προκήρυξη διαγωνισμών
Άρθρο 15 Καθορισμός ανώτατου ορίου χρέωσης επιβατών και αποσκευών
Άρθρο 16 Καθορισμός της χορηγούμενης αποζημίωσης
Άρθρο 17 Προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό
Άρθρο 18 Προσφορές των διαγωνιζομένων
Άρθρο 19 Κανόνες αξιολόγησης των προσφορών των διαγωνιζομένων
Άρθρο 20 Συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης
Άρθρο 21 Μεταβολή συνθηκών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης
Άρθρο 22 Εποπτεία των αναδόχων – εκτέλεση των συμβάσεων
Άρθρο 23 Διοικητικά πρόστιμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Άρθρο 24 Διασφάλιση της συνεχούς παροχής των τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών μεταφορών επιβατών
Άρθρο 25 Προϋποθέσεις απευθείας ανάθεσης περιορισμένου μεταφορικού έργου
Άρθρο 26 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση λόγω περιορισμένου μεταφορικού έργου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
Άρθρο 27 Διαδικασία ίδρυσης νέων υπεραστικών και αστικών γραμμών
Άρθρο 28 Διαδικασία ανάθεσης νέας τακτικής υπεραστικής ή αστικής γραμμής
Άρθρο 29 Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 181/2011 για τα δικαιώματα των επιβατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 31 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 32 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ρ.Α.Ε.Μ.)
Άρθρο 33 Κατάργηση Ρυθμιστικής Αρχής Επιβατικών Μεταφορών (Ρ.Α.Ε.Μ.) του ν. 4199/2013 και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της
Άρθρο 34 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 35 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Γ’
ANAΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΣΕ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
Άρθρο 36 Σκοπός
Άρθρο 37 Ορισμοί
Άρθρο 38 Μεταβίβαση μετοχών ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 2 ν. 3891/2010
Άρθρο 39 Αντικείμενο μεταβίβασης
Άρθρο 40 Λειτουργία – Εποπτεία
Άρθρο 41 Αρμοδιότητες ΟΣΕ Α.Ε. – Αντικατάσταση άρθρου 1, παρ. 2 άρθρου 3 και παρ. 3 άρθρου 7 ν. 2671/1998
Άρθρο 42 Αρμοδιότητες ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. – Αντικατάσταση παρ. 1, 2, 5 και 6 άρθρου 4 ν. 3891/2010
Άρθρο 43 Ενίσχυση διοικητικής δομής ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
Άρθρο 44 Μετακινήσεις προσωπικού
Άρθρο 45 Σύμβαση Υπουργείου, ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
Άρθρο 46 Εταιρική διακυβέρνηση ΟΣΕ Α.Ε.
Άρθρο 47 Εταιρική διακυβέρνηση ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
Άρθρο 48 Επιχειρησιακό και στρατηγικό σχέδιο – Ετήσιος προϋπολογισμός – Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Άρθρο 49 Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης
Άρθρο 50 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 51 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ’
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 52 Κατάργηση Τεχνικών Συμβουλίων Εποπτευόμενων Φορέων Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Άρθρο 53 Δημιουργία μαρίνων: Πρωτοβουλία – Διαδικασία – Εκμετάλλευση – Ηλεκτρονική υποβολή – Τροποποίηση τίτλου και παρ. 2, 3, 4, 7, 8 άρθρου 31 ν. 2160/1993
Άρθρο 54 Προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας τουριστικών λιμένων πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας χωροθέτησης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 114 ν. 4926/2022
Άρθρο 55 Έγκριση εγκατάστασης της δραστηριότητας των τουριστικών λιμένων και αδειοδοτούσα αρχή – Προσθήκη άρθρου 287Α στον ν. 4442/2016
Άρθρο 56 Διαδικασία έγκρισης ή γνωστοποίησης δραστηριοτήτων εντός τουριστικού λιμένα – Προσθήκη άρθρου 287Β στον ν. 4442/2016
Άρθρο 57 Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις – Προσθήκη άρθρου 287Γ στον ν. 4442/2016
Άρθρο 58 Αδειοδοτούσα αρχή για την έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας των τουριστικών λιμένων – Τροποποίηση άρθρου 288 στον ν. 4442/2016
Άρθρο 59 Προθεσμία έκδοσης απόφασης Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 3 άρθρου 17 ν. 4875/2021
Άρθρο 60 Μέτρα προστασίας Ναυαγίου Ζακύνθου – Τροποποίηση άρθρου 68 ν. 4875/2021 – Έναρξη ισχύος παρ. 2 έως 6 άρθρου 68 ν. 4875/2021

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 61 Τελικές διατάξεις
Άρθρο 62 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4974/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 185/29.09.2022
Διατάξεις για τις δημόσιες υπεραστικές και αστικές τακτικές οδικές μεταφορές επιβατών – Αναδιοργάνωση των εταιρειών ΟΣΕ Α.Ε. και ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. και λοιπές διατάξεις