Μεταβίβαση σύνταξης δημοσίου στη σύζυγο λόγω θανάτου

Δικαιολογητικά για μεταβίβαση σύνταξης δημοσίου στη σύζυγο λόγω θανάτου

Η Υπηρεσία Συντάξεων του ΓΛΚ (Κάνιγγος 29) για εξειδικευμένα θέματα δέχεται το κοινό ΜΟΝΟ κάθε Παρασκευή από 11.00 μέχρι 15:00.

Καθημερινά δέχεται στο ισόγειο για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών συνταξιοδότησης, χορήγηση βεβαιώσεων και την παροχή γενικών πληροφοριών.

Η εξυπηρέτηση στην Υπηρεσία γίνεται μόνο με επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου επίσημου νομιμοποιητικού εγγράφου, ή με επίδειξη νόμιμης εξουσιοδότησης σε τρίτο πρόσωποΎστερα από την αναμόρφωση του τηλεφωνικού κέντρου των συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, για όλα τα θέματα που αφορούν συνταξιούχους Δημοσίου καθώς και δημοσίους υπαλλήλους ή λειτουργούς (συμπεριλαμβανομένων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας) που βρίσκονται σε φάση συνταξιοδότησης, μπορείτε να απευθύνεστε στον αριθμό 210-3329900, καθημερινά (εργάσιμες ημέρες), από τις 7.30 – 15.30

Δικαιούχα πρόσωπα

Τα δικαιούχα πρόσωπα από τη μεταβίβαση σύνταξης είναι:

Για τους θανόντες συνταξιούχους, ασφαλισμένους πριν την 1/1/1993

Ο επιζών σύζυγος και τα ορφανά παιδιά του υπό προϋποθέσεις (διάρκεια έγγαμης συμβίωσης, ελάχιστος χρόνος υπηρεσίας του θανόντος, συνθήκες θανάτου και ανηλικότητα-σπουδές ή ανικανότητα για εργασία των τέκνων).

Η πατρική οικογένεια υπό προϋποθέσεις (απορία, ηλικία, συντήρηση από τον θανόντα) ή και χωρίς αυτές σε περίπτωση που ο θάνατος επέλθει σε υπηρεσία που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο.

Για τους θανόντες συνταξιούχους, ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993

Ο επιζών σύζυγος, εφόσον συντρέχουν πλην άλλων εισοδηματικά κριτήρια και ανικανότητα για εργασία κατά ποσοστό 67% τουλάχιστον.

Τα ορφανά παιδιά του υπό προϋποθέσεις (αγαμίας, ανηλικότητας, σπουδών, ανικανότητας για εργασία).

Η αρμόδια διεύθυνση στην οποία πρέπει απευθείας να απευθυνθούν οι δικαιούχοι είναι η Υπηρεσία Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.

Στην περίπτωση που πρέπει να χορηγηθεί σύνταξη σε χήρα στρατιωτικού ο οποίος τελούσε σε πολεμική διαθεσιμότητα τότε η δικαιούχος πρέπει να απευθυνθεί την Διεύθυνση Οικονομικού του ΥΕΘΑ προκειμένου για στρατιωτικούς και στη Διεύθυνση Οικονομικού του οικείου Αρχηγείου προκειμένου για τα Σώματα Ασφαλείας.

Τέλος στην περίπτωση θανόντος στην υπηρεσία, η αρμόδια διεύθυνση που πρέπει να απευθυνθούν οι δικαιούχοι είναι η Διεύθυνση Προσωπικού ή Οικονομικού της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσε ο υπάλληλος. Μετά τον προέλεγχό τους διαβιβάζονται στην αρμόδια Δ/νση της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γ.Λ.Κ.

Ποσοστό σύνταξης

Τα δικαιούχα πρόσωπα δικαιούνται ένα ποσοστό της σύνταξης που καταβάλλονταν ή θα καταβάλλονταν στον θανόντα.

Για θανόντες συνταξιούχους, ασφαλισμένους πριν την 1/1/1993

Ο επιζών σύζυγος χωρίς παιδιά ή εφόσον συμμετέχουν στη σύνταξη έως και δύο παιδιά δικαιούται τα 7/10 της σύνταξης που απονέμεται ή έχει απονεμηθεί στον θανόντα σύζυγο. Το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 1/10 για κάθε παιδί πέραν του 2ου που συμμετέχει στη σύνταξη, μέχρι να συμπληρωθεί ολόκληρη η σύνταξη του θανόντος συζύγου

Όταν δεν υπάρχει επιζών σύζυγος και υπάρχουν ένα ή και δύο παιδιά η σύνταξη που δικαιούνται ανέρχεται στα 7/10 της σύνταξης που απονέμεται ή έχει απονεμηθεί στον θανόντα σύζυγο. Το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 1/10 για κάθε παιδί που συμμετέχει στη σύνταξη πέραν του 2ου,μέχρι να συμπληρωθεί ολόκληρη η σύνταξη.

Η πατρική οικογένεια δικαιούται τα 3/10 της σύνταξης του θανόντος ή τα 5/10, εφόσον δεν υπάρχει προστάτης της οικογένειας.

Για θανόντες συνταξιούχους, ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993

Ο επιζών σύζυγος δικαιούται το 50% της σύνταξης του θανόντος.

Κάθε παιδί δικαιούται το 25% της σύνταξης του θανόντος, εκτός αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, οπότε δικαιούται το 50%.

Ειδικό ποσοστό σύνταξης

Ειδικά για τον υπολογισμό της σύνταξης της χήρας συζύγου και των παιδιών των προσώπων που τους προκλήθηκε ανικανότητα ή φονεύθηκαν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας, που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο, το ποσοστό της σύνταξης της χήρας συζύγου ορίζεται στα 7/10 της σύνταξης που απονέμεται ή έχει απονεμηθεί στο σύζυγο που πέθανε, εφόσον δε συμμετέχουν παιδιά. Για κάθε παιδί το ανωτέρω ποσοστό προσαυξάνεται κατά 1/10 μέχρι να συμπληρωθεί ολόκληρη η σύνταξη του συζύγου που πέθανε.

Συντάξεις χηρείας λόγω θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου

 Ειδικές Διατάξεις

Η σύνταξη που χορηγείται στον επιζώντα σύζυγο με βάση τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, περιορίζεται ως ακολούθως:

Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και της συζύγου του, αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου, υφίσταται, για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, μείωση που καθορίζεται σε:

1% για τα έτη που συμπεριλαμβάνονται μεταξύ του

10ου και του 20ού έτους.

2% για τα έτη από το 21ο έως το 25ο έτος.

3% για τα έτη από το 26ο έως το 30ό έτος.

4% για τα έτη από το 31ο έως το 35ο έτος.

5% για τα έτη από το 36ο και άνω.

Εάν στη σύνταξη του επιζώντος συζύγου συμμετέχουν ανάπηρα ή ανήλικα τέκνα ή τέκνα που σπουδάζουν το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται επιμερίζεται στα τέκνα σε ίσα μέρη.

Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρμογή για τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα των οποίων το δικαίωμα γεννήθηκε πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού.

Ποσό σύνταξης λόγω θανάτου (ασφαλισμένου ή συνταξιούχου) μέχρι την οριστική απόφαση συνταξιοδότησης