Νόμος 4987/2022 Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Νόμος 4987/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 206/04.11.2022
Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Άρθρο πρώτο Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1 Γενικά
Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 3 Ορισμοί
Άρθρο 4 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής
Άρθρο 5 Κοινοποίηση πράξεων και λοιπών εγγράφων
Άρθρο 6 Έγγραφα
Άρθρο 7 Προθεσμίες
Άρθρο 8 Φορολογικός εκπρόσωπος
Άρθρο 9 Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και οδηγίες

TMHMA II ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Άρθρο 10 Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο
Άρθρο 11 Αριθμός φορολογικού μητρώου

TMHMA III ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ
Άρθρο 12 Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής

TMHMA IV ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ)
Άρθρο 13 Λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία)
Άρθρο 14 Πληροφορίες από τον φορολογούμενο
Άρθρο 15 Πληροφορίες από τρίτους
Άρθρο 15Α Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών
Άρθρο 16 Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα
Άρθρο 17 Διαφύλαξη πληροφοριών – απόρρητο
Άρθρο 17Α Κυρώσεις για παραβίαση του φορολογικού απορρήτου

ΤΜΗΜΑ V ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Άρθρο 18 Υποβολή φορολογικής δήλωσης
Άρθρο 19 Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης
Άρθρο 20 Δήλωση με επιφύλαξη

TMHMA VI ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Άρθρο 21 Φάκελος τεκμηρίωσης
Άρθρο 22 Προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

ΤΜΗΜΑ VII ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Άρθρο 23 Εξουσίες της Φορολογικής Διοίκησης
Άρθρο 24 Πρόσβαση στα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία)
Άρθρο 25 Είσοδος σε εγκαταστάσεις
Άρθρο 26 Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο
Άρθρο 27 Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης
Άρθρο 28 Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου
Άρθρο 28Α Έλεγχος υποθέσεων που διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος
Άρθρο 29 Αμοιβαία διοικητική συνδρομή

TMHMA VIII ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 30 Προσδιορισμός φόρου
Άρθρο 31 Άμεσος προσδιορισμός φόρου
Άρθρο 32 Διοικητικός προσδιορισμός φόρου
Άρθρο 33 Εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου
Άρθρο 34 Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου
Άρθρο 35 Προληπτικός προσδιορισμός φόρου
Άρθρο 36 Παραγραφή
Άρθρο 37 Έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου
Άρθρο 38 Γενικός κανόνας απαγόρευσης καταχρήσεων
Άρθρο 39 Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας

ΤΜΗΜΑ IX ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 40 Αρμόδια όργανα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 41 Καταβολή φόρου
Άρθρο 42 Επιστροφή φόρου
Άρθρο 43 [Έχει καταργηθεί με την παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 4646/2019 (Α’ 201)]
Άρθρο 44 Σειρά εξόφλησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Άρθρο 45 Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Άρθρο 46 Λήψη διασφαλιστικών μέτρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Άρθρο 47 Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής/ υπερημερίας
Άρθρο 48 Αναγκαστική εκτέλεση
Άρθρο 49 Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ
Άρθρο 50 Αλληλέγγυα ευθύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΦΟΡΩΝ
Άρθρο 51 Παραγραφή είσπραξης φόρων
Άρθρο 52 Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΜΗΜΑ Χ ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Άρθρο 53 Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής
Άρθρο 54 Διαδικαστικές παραβάσεις
Άρθρο 54Α Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
Άρθρο 54Β Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Άρθρο 54Γ Πρόστιμα για παραβάσεις υποχρεώσεων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών
Άρθρο 54Δ Κυρώσεις για τη μη παροχή πληροφοριών ή στοιχείων από τις ψηφιακές πλατφόρμες της οικονομίας διαμοιρασμού
Άρθρο 54Ε Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι Φ.Η.Μ.
Άρθρο 54ΣΤ Πρόστιμα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), καθώς και έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ., ο οποίος δεν λειτουργεί με εγκεκριμένες προδιαγραφές
Άρθρο 54Ζ Πρόστιμα για τη μη συμμόρφωση με το άρθρο 12 του ν. 2328/1995
Άρθρο 54Η Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση δεδομένων στοιχείων λιανικής πώλησης, που εκδίδονται μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.)
Άρθρο 55 Αρμοδιότητες Φορολογικής Διοίκησης κατά την ποινική διαδικασία
Άρθρο 55Α Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη
Άρθρο 56 Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών
Άρθρο 56Α Πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς υποβολής έκθεσης ανά χώρα και δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης
Άρθρο 57 [Έχει καταργηθεί με το άρθρο 19 του ν. 4332/2015 (Α’ 32)]
Άρθρο 58 Πρόστιμα ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης
Άρθρο 58Α Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικά με τον Φ.Π.Α.
Άρθρο 59 Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους
Άρθρο 60 Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια
Άρθρο 61 Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας
Άρθρο 62 Επιβολή, κοινοποίηση και πληρωμή προστίμων

ΤΜΗΜΑ ΧΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 63 Ειδική διοικητική διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή
Άρθρο 63Α Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού
Άρθρο 63Β Ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού φόρου, πράξης προσδιορισμού φόρου και πράξης επιβολής προστίμου
Άρθρο 64 Επαρκής αιτιολογία
Άρθρο 65 Βάρος απόδειξης
Άρθρο 65Α Φορολογικό πιστοποιητικό

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 66 Εγκλήματα φοροδιαφυγής
Άρθρο 67 Αυτουργοί και συνεργοί
Άρθρο 68 Μηνυτήρια αναφορά και ποινική διαδικασία
Άρθρο 69 Αναστολή της ποινής

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 70 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 71 Τελικές και καταργούμενες διατάξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Άρθρο δεύτερο Έναρξη ισχύος

Νόμος 4987/2022ΦΕΚ Τεύχος Α 206/04.11.2022
Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης