Νόμος 5021/2023 Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής

Νόμος 5021/2023ΦΕΚ Τεύχος Α 31/15.02.2023
Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς: ίδρυση μουσείων – Ν.Π.Δ.Δ., κρατική ασφάλιση της κινητικότητας των πολιτιστικών αγαθών, δράσεις του Ο.Δ.Α.Π. και του Μουσείου Ακρόπολης, ρυθμίσεις ποινικής προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών, λοιπές διατάξεις σχετικά με το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στον πολιτισμό και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ», ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ», ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ»
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο
Άρθρο 3 Ίδρυση – Εποπτεία – Επωνυμία – Έδρα – Αρμοδιότητες – Προνόμια
Άρθρο 4 Σκοποί
Άρθρο 5 Πόροι
Άρθρο 6 Όργανα Διοίκησης
Άρθρο 7 Συγκρότηση και Θητεία Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 8 Επιλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 9 Κωλύματα διορισμού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 10 Έκπτωση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 11 Αρμοδιότητες και αναπλήρωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 12 Λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 13 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 14 Γενικός Διευθυντής
Άρθρο 15 Προσόντα διορισμού Γενικού Διευθυντή
Άρθρο 16 Διαδικασία επιλογής Γενικού Διευθυντή
Άρθρο 17 Αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή
Άρθρο 18 Υπηρεσίες – Κάλυψη οργανικών θέσεων – Καταβολή διαχειριστικού επιδόματος
Άρθρο 19 Συλλογές
Άρθρο 20 Παραχώρηση ακινήτων και κινητών στοιχείων του ελληνικού Δημοσίου
Άρθρο 21 Σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο»
Άρθρο 22 Σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο»
Άρθρο 23 Σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης»
Άρθρο 24 Σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού»
Άρθρο 25 Σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»
Άρθρο 26 Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο»
Άρθρο 27 Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο»
Άρθρο 28 Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης»
Άρθρο 29 Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού»
Άρθρο 30 Σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»
Άρθρο 31 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άρθρο 32 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άρθρο 33 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 34 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 35 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β’: ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
Άρθρο 36 Σκοπός
Άρθρο 37 Αντικείμενο
Άρθρο 38 Αντικατάσταση του τίτλου του Τμήματος V του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 39 Ανάληψη εγγυητικής υποχρέωσης του ελληνικού δημοσίου – Αντικατάσταση άρθρου 45Α του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 40 Προϋποθέσεις ανάληψης εγγυητικής υποχρέωσης – Προσθήκη άρθρου 45Β στον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 41 Γνωμοδοτική Επιτροπή για τα ζητήματα της εγγυητικής υποχρέωσης – Προσθήκη άρθρου 45Γ στον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 42 Διαδικασία ανάληψης της εγγυητικής υποχρέωσης και καταβολής της αποζημίωσης – Προσθήκη άρθρου 45Δ στον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 43 Χρονικό και χωρικό περιεχόμενο της εγγυητικής υποχρέωσης – Προσθήκη άρθρου 45Ε στον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 44 Καλυπτόμενοι κίνδυνοι – Προσθήκη άρθρου 45ΣΤ στον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 45 Καλυπτόμενη αξία – Προσθήκη άρθρου 45Ζ στον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 46 Προδιαγραφές ασφάλειας – Προσθήκη άρθρου 45Η στον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 47 Απόσβεση της εγγυητικής υποχρέωσης – Δικαίωμα αναγωγής – Αξιώσεις τρίτων – Προσθήκη άρθρου 45Θ στον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 48 Λοιπές περιπτώσεις ανάληψης της εγγυητικής υποχρέωσης – Προσθήκη άρθρου 45Ι στον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Άρθρο 49 Σκοπός
Άρθρο 50 Αντικείμενο
Άρθρο 51 Παραγωγή απλών αντιγράφων – Αντικατάσταση άρθρου 3 και τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 ν. 4761/2020 – Ερμηνευτική διάταξη επί της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4761/2020
Άρθρο 52 Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων – Συμβάσεις μίσθωσης αναψυκτηρίων – Τροποποίηση παρ. 2, 3, 4 και 5 άρθρου 4 ν. 4761/2020
Άρθρο 53 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων – Τροποποίηση παρ. 2 και αντικατάσταση παρ. 5 άρθρου 10 ν. 4761/2020
Άρθρο 54 Καθορισμός ωραρίου επίσκεψης σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία – Πολιτιστικές εκδηλώσεις εκτός ωραρίου λειτουργίας μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων – Ποσοστό υπέρ του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων από τα έσοδα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Τροποποίηση παρ. 2 και 4 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 15 του ν. 4761/2020
Άρθρο 55 Μεταβολή της διάρθρωσης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Οικονομικών Πόρων του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων – Τροποποίηση παρ. 1, αντικατάσταση παρ. 3 και προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 25 του ν. 4761/2020
Άρθρο 56 Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων – Δικαστική εκπροσώπηση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων εκτός Περιφέρειας Αττικής – Τροποποίηση παρ. 3, 5, 8 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 33 του ν. 4761/2020
Άρθρο 57 Κατανομή οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα – Τροποποίηση άρθρου 37 ν. 4761/2020
Άρθρο 58 Νομοτεχνικές αλλαγές στον ν. 4761/2020 – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 14 και άρθρου 16 ν. 4761/2020
Άρθρο 59 Ρυθμίσεις για την παράταση της θητείας ή της απόσπασης προσωπικού που υπηρετεί στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 43 του ν. 4761/2020
Άρθρο 60 Εξουσιοδοτικές διατάξεις – Αντικατάσταση παρ. 1 και 16, τροποποίηση παρ. 2, 4, και 18 και προσθήκη παρ. 17β στο άρθρο 45 του ν. 4761/2020

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 61 Σκοπός
Άρθρο 62 Αντικείμενο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ
Άρθρο 63 Παράταση της διάρκειας ισχύος των εισιτηρίων για την επίσκεψη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων
Άρθρο 64 Απαλλαγή ποσοστού από τα τέλη εκδηλώσεων σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μουσεία – Απαλλαγή ποσοστού επί των εισιτηρίων του Μουσείου Ακρόπολης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Άρθρο 65 Σκοποί και τρόποι εκπλήρωσης των σκοπών του Μουσείου Ακρόπολης – Τροποποίηση άρθρου 2 ν. 3711/2008
Άρθρο 66 Πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Μουσείο Ακρόπολης εκτός του προκαθορισμένου ωραρίου λειτουργίας – Επίδομα διαχειριστή εσόδων – Τροποποίηση άρθρου 4 ν. 3711/2008
Άρθρο 67 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου Ακρόπολης – Διαδικασία επιλογής και πρόσληψης δικηγόρων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 8 ν. 3711/2008
Άρθρο 68 Ανανέωση της θητείας του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου Ακρόπολης – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 ν. 3711/2008
Άρθρο 69 Αρμοδιότητες του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου Ακρόπολης – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 10 ν. 3711/2008

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Άρθρο 70 Αρμόδιο όργανο για την κήρυξη απαλλοτριώσεων – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 18 Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 71 Αρμόδια κεντρική αρχή για την εφαρμογή των άρθρων 34Α έως 34Θ του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς – Τροποποίηση άρθρου 34Γ Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 72 Σύνθεση των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων – Τροποποίηση άρθρου 49 Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 73 Σύνθεση Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Συμβουλίου Μουσείων – Τροποποίηση περ. ε) παρ. 1 άρθρου 50 και παρ. 1 άρθρου 51 Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 74 Εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών κατά παράβαση του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/880 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, σχετικά με την είσοδο και την εισαγωγή πολιτιστικών αγαθών – Τροποποίηση άρθρου 64 Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 75 Ορισμός Εισαγγελέα Προστασίας Πολιτιστικών αγαθών στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης – Τροποποίηση άρθρου 71 Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς
Άρθρο 76 Προστασία μαρτύρων και διενέργεια ειδικών ανακριτικών πράξεων στα εγκλήματα του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς – Προσθήκη άρθρου 72Α στον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 77 Παραχώρηση δημοσίου ακινήτου για την επέκταση του Αρχαιολογικού Μουσείου Κιλκίς
Άρθρο 78 Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών – Αντικατάσταση άρθρου 344 ν. 4512/2018

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Άρθρο 79 Εξουσιοδοτική διάταξη για την παράταση της διάρκειας ισχύος των εισιτηρίων για την επίσκεψη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μουσείων
Άρθρο 80 Μεταβατική διάταξη για το Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 81 Τρόπος ετήσιας καταβολής κονδυλίων στο Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας – Τροποποίηση άρθρου 149 ν. 4763/2020
Άρθρο 82 Συγχώνευση – Απορρόφηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τροποποίηση άρθρου 296 ν. 4957/2022
Άρθρο 83 Υπηρεσίες Δόμησης – Αντικατάσταση άρθρου 97Α ν. 3852/2010
Άρθρο 84 Αντιμετώπιση αναγκών στέγασης του Ι.Ε.Κ. Τουρισμού Κρήτης

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 85 Έναρξη ισχύος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Παράρτημα του άρθρου 77

 

Το πλήρες κείμενο του νόμου 5021/2023 – ΦΕΚ Τεύχος Α 31/15.02.2023