ΟΓΑ. Καταβολή συντάξεων σε οφειλέτες εισφορών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                                    Αθήνα 9 – 7 – 2013
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ: Α΄ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
—————-

ΘΕΜΑ: Καταβολή συντάξεων σε οφειλέτες εισφορών.

Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Ν. 4144/2013
δίνεται η δυνατότητα συμψηφισμού ή παρακράτησης οφειλομένων εισφορών στον Κλάδο
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών από το σύνολο των δικαιουμένων ποσών σύνταξης (βασικής
και κύριας).
Ειδικότερα ορίζεται ότι η παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 3863/2010 (115Α) ισχύει και για
τους αυτοτελώς απασχολούμενους οφειλέτες του Κλάδου Kύριας Ασφάλισης Αγροτών, σε
περίπτωση υπαγωγής τους σε διακανονισμό των καθυστερούμενων οφειλών τους.
Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του ιδίου άρθρου, όπως ισχύουν, δεν εφαρμόζονται στον ΟΓΑ.
Ειδικά για τον ΟΓΑ, δύναται να χορηγείται η σύνταξη από την ημερομηνία που ορίζουν
οι καταστατικές του διατάξεις, αν το σύνολο των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών,
όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης συνταξιοδότησης,
δεν είναι μεγαλύτερο των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.
Το οφειλόμενο ποσό συμψηφίζεται ή παρακρατείται κάθε μήνα και μέχρι της
ολοσχερούς εξόφλησής του, από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών σύνταξης.
Επισημαίνουμε ότι η παρ. 1 του άρθρου 61 του Ν.3863/2010 ορίζει ότι όπου από τις
κείμενες διατάξεις κάθε ασφαλιστικού οργανισμού ορίζεται ως προϋπόθεση για την
έναρξη καταβολής της σύνταξης η προηγούμενη εξόφληση των οφειλών, από
ασφαλιστικές εισφορές, σε περίπτωση υπαγωγής του οφειλέτη σε διακανονισμό, η ως
άνω προϋπόθεση εξακολουθεί να ισχύει και η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του
επόμενου μήνα της εξόφλησης.
Υπενθυμίζουμε ότι στη Νομοθεσία του ΟΓΑ υπάρχουν διατάξεις που ορίζουν ως
προϋπόθεση για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος την καταβολή των
εισφορών. (άρθρο 5,6 & 8 του ν. 2458/1997).
Ενόψει των ανωτέρω και όσον αφορά στην εφαρμογή τους από τον ΟΓΑ σας κάνουμε
γνωστά τα ακόλουθα, για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων που συντρέχουν οι υπόλοιπες
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:
1) Οι Υπηρεσίες Συντάξεων του ΟΓΑ με βάση τις δυνατότητες του μηχανογραφικού
προγράμματος που υποστηρίζει τις πληρωμές των συντάξεων, θα μπορούν να
συμψηφίζουν τα οφειλόμενα ποσά εισφορών με τα αναδρομικά του συνόλου των
δικαιουμένων ποσών σύνταξης και όχι να προβαίνουν σε μηναία παρακράτηση.
Στο ποσό σύνταξης περιλαμβάνονται και οι προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών,
τυχόν προσαύξηση λόγω απόλυτης αναπηρίας καθώς και το επίδομα παραπληγίας ?
τετραπληγίας εφόσον απονέμεται ταυτόχρονα με τη σύνταξη.
2) Στους ασφαλισμένους που έχουν προβεί ή προβαίνουν σε διακανονισμό και
ρυθμίζουν την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών με δόσεις και την τηρούν, η
σύνταξή τους δεν μπορεί να καταβληθεί πριν από την πρώτη του επόμενου μήνα της
εξόφλησης των εισφορών. Εάν διαρκούσης της ρύθμισης το ποσό της οφειλής καταστεί
ίσο ή μικρότερο των 4.000 € οι οφειλέτες μπορούν να επωφεληθούν της δυνατότητας
συμψηφισμού. Στις περιπτώσεις αυτές θα προηγείται συνεννόηση με τον Κλάδο Κύριας
Ασφάλισης.
3) Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μετά την ημερομηνία έναρξης
ισχύος του Ν. 4144/2013, δηλαδή μετά τις 18-4-2013, το ποσό ανεξόφλητων
ασφαλιστικών εισφορών που μπορεί να συμψηφιστεί με το συνολικό ποσό της
χορηγούμενης σύνταξης, κατά τα ανωτέρω, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 4.000 €.
Εάν το οφειλόμενο ποσό είναι μεγαλύτερο των 4.000 € θα ενημερώνεται εγγράφως ο
ενδιαφερόμενος ότι για να εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης, θα πρέπει να καταβάλει
μέσω ΑΤΕ το ποσό πέραν των 4.000 €, κάνοντας χρήση του ειδικού εντύπου ΚΜΠ 639,
εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.
Το υπόδειγμα αλληλογραφίας που θα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις αυτές, θα σας
αποσταλεί ηλεκτρονικά.
4) Οι αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβλήθηκαν πριν τις 18-4-2013 και παραμένουν
σε εκκρεμότητα λόγω οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών, για τη διαχείριση των
οποίων έχει δημιουργηθεί αμφισβήτηση ως προς το χειρισμό τους, θα αντιμετωπισθούν
ως ακολούθως:
Οι υποθέσεις αυτές θα εξεταστούν κατά απόλυτη προτεραιότητα. Για κάθε μία υπόθεση
θα γίνει υπολογισμός των χορηγούμενων ποσών συντάξεων από την έναρξη του
συνταξιοδοτικού δικαιώματος κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο (1) ανωτέρω και
εφόσον το ποσό των οφειλομένων εισφορών (ανεξάρτητα αν υπερβαίνει ή όχι τα 4.000 €)
μπορεί να συμψηφισθεί με το σύνολο των αναδρομικών συντάξεων με μήνα ένταξης τον
Οκτώβριο 2013, θα εκδίδεται απόφαση συνταξιοδότησης με χρέωση του οφειλόμενου
ποσού (κωδικός μεταβολής 839).
Εάν το ποσό της οφειλής δεν καλύπτεται από τις δικαιούμενες συντάξεις, αλλά και δεν
απέχει σημαντικά ο μήνας κατά τον οποίο θα μηδενιστεί η οφειλή μέσω συμψηφισμού,
οι συνταξιοδοτικοί φάκελοι θα παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι να συμψηφισθεί το
ποσό των οφειλομένων εισφορών με τις αναδρομικές συντάξεις.
Ο Διοικητής
Δημήτριος Αν. Κοντός